Iskra Vladimirova Hristova-Shomova, PhD, professor

Iskra Vladimirova Hristova-Shomova, PhD, professor

Faculty of Slavic Studies, Sofia University ”St. Kliment Ohridski”
Department of Cyrillo-Methodian Studies
15 Tsar Osvoboditel blvd., 1504 Sofia
(++) 359-2-9308-254, (++) 359-888 14-59-19
 

Areas of research interest 

 • History and Dialects of Slavic languages, Old Slavic manuscripts, History of the Slavic literary languages in the Middle Ages, Slavic and Byzantine hymnography, Old Slavonic translations of the Bible and their revisions, Byzantine sources of Old Slavic service books, History of ideas and terminology in the Slavic language

Professional background 

 • 2005 – professor at the Department of Cyrillo-Methodian Studies of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Old Bulgarian, History of the Bulgarian language)
 • 2003 – 2011 – head of the Department of Cyrillo-Methodian Studies of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“
 • 1995 – 2005 – associate professor at the Department of Cyrillo-Methodian Studies of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Old Bulgarian, History of the Bulgarian language)
 • 1986 – 1995 – assistant professor at the Department of Cyrillo-Methodian Studies of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Old Bulgarian, History of the Bulgarian Language)
 • 1985 – 1986 – teacher of Bulgarian language for foreign students at the Sofia University „St. Kliment Ohridski“
 • 1986 – english teacher
 • 1982 – 1983 – teacher of Bulgarian language and literature

Academic background

 • 2002 Habilitation Thesis The Service Book of Apostolos in the Slavonic Manuscript Tradition
 • 1985 PhD Thesis The Old Bulgarian Literary Norm in the Homilies of St. Clement of Ochrid
 • 1982 – 1984 Doctoral program in Palaeoslavistic studies
 • 1983 Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Mathematics
 • 1980 Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgarian Language and Literature, MA diploma; second specialty: English language

Fellowships

 • April – May 2008, Moscow. Studying Old Slavic and Greek manuscripts in Moscow libraries.
 • December 2005 – February 2006, Jerusalem. Mellon fellowship at the Albright Institute of Archaeological Research. The Book of Job in the Byzantine and Slavic Middle Ages.
 • December 1997, November 1996, May 1990, May 1989, Krakow. Studying Old Slavic manuscripts in Krakow libraries.
 • August 1988, Warsaw. Studying Polish language.

Research projects

 • Group Leader of the international Project “Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Saints and Holy Places in Bulgaria” (2010 – 2014), funded by Bulgarian Ministry of Education, National Science Fund
 • Group leader of the national project “Digital Archive Bulgarian Manuscript Book” (2007 – 2012), funded by Sofia University
 • Participant  in  the national project “Early Slavic Liturgy Manuscripts”, funded by Veliko Tarnovo University
 • Participant in the international  project  “The Bible and Biblical Commentaries in Greek, Latin, Armenian, Georgian, and Slavonic Traditions” (2009 – 2010), funded by Central European University

Activities

 • Public lectures in Sofia, Krakow, Jerusalem, Moscow, Vienna

Conference participation (selection)

 • Fifth International Hilandar Conference, Kopaonik, 2002
 • Seventh Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Columbus, Ohio, USA, 2003
 • Fourteenth International Congress of Slavic Studies, Ochrid, 2008
 • Eight Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Varna, 2008
 • XXIst  International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 2011
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Krk, Croatia, 2012

Conference organisation

 • Inter Angelos Daemonesque. Lessidren, Bulgaria, 2002
 • Mons Athos Minor, Zheravna, Bulgaria, 2004
 • Saints and Sacral Places in the Balkans, Sofia, 2012.

Organization of exhibitions

 • The Great Desert of Rila, Sofia, 2008
 • Manuscripts in the Historcal Miseum of Kjustendil, Sofia-Kjustendil, 2011
 • The Day of Saint Basil the Great, Sofia, 2012

Awards

 • Nomination for the Pitagor award, 2012

Membership

 • Member of the Bible Commission of the International Committee of Slavists
 • Member of the editor board of the international journal Slovene (residence in Moscow)

Bibliography

Books

 • Речник на словата на Климент Охридски, София, 1994.
 • Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том І. Изследване на библейския текст. София, 2004.
 • Книга Йов с тълкувания в славянски превод. По Владиславовия препис от 1456 г. София, 2007.
 • Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том ІІ. Изследване на синаксарите. 1133 с. София, 2012.

Book editor

 • Inter angelos daemonesque. Между ангели и демони. Сборник с доклади от конференцията, проведена в Лесидрен, 29th August – 1st September 2001, София, 2005.
 • Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minčeva. София, 2005.
 • Св. Климент Охридски. Слова и служби, София, 2008.
 • Светци и свети места на балканите. Т. 1. София, 2013 (= Старобългарска литература, 47).
 • Светци и свети места на балканите. Т. 2. София, 2013 (= Старобългарска литература, 48).

Papers (2009 – 2015)

 •   Древнеболгарская праздничная минея и ее отношение к русским служебным минеям. – Древняя Русь, 3 (37), 2009, 122-123.
 • Гръцките и арамейските преводи на Свещеното писание и големите въпроси на богопознанието в епохата на елинизма. - В: Класически и модерни измерения на религиозното откровение. Под редакцията на Н. Гочев, П. Рогалски, Ч. Хаджиев. АРУКО. София, 2009, 70-90.
 • Елинският прочит на книга Йов в Септуагинта. - В: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова (= Кирило-Методиевски студии, кн. 18). София, 2009, 106-115.
 • Eдин старобългарски празничен миней. - Рalaeobulgarica, ХХХІІІ, 2009, 2, 16-38.
 • Две южнославянские минеи в сравнении с новгородскими минеями –Древняя Русь, 4 (38), 2009, 44-62.
 • Зографская минея - особенности состава и переводов служб. – В: Święta góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu. Praca sbiorowa pod redakcią Marzanny Kuczińskiej. Gniezno, 2009, 57-68.
 • Меланхолията – начини за назоваване и представи, с които е свързана. – В: Годишник на асоциация Онгъл, т. 7, Владетелят и светецът. Цар Иван Шишман. част 1. София, 2009, 170-181.
 • Паремейные чтения из книги Иова в Триодях. – Slavia, 78 (2009), sešit 3-4 (В чест на Зоя Хауптова и Хелена Бауерова), 327-348.
 • Книга Иова в переводе Франциска Скорины. – In: Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne. Tom 4. Kraków, 2009, 37-71.
 • Eдин западен светец в православния свят - Св. Мартин от Тур в църковния календар през Средновековието. – Старобългарска литература, 41-42, 2009. В чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов, 85-102.
 • The Book of Job in Slavic Translations. – In: Proceedings of the Eight Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Varna, Bulgaria, June 13-15, 2008 and of the Seventh Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Columbus, Ohio, USA, October 9-12, 2003. Sofia. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010, 189-200.
 • Службата за св. Теодор Тирон в старобългарския Драготин миней. – Български език, 57 (2010), 2, 17-38.
 • Новгородските минеи и Зографският миней №53 (І.е.7) – В: Пэние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Отговорен редактор Мария Йовчева. Издателство Боян Пенев. София, 2010, 117-140.
 • Византийските синаксари и календарите на славянските апостоли. - Рalaeobulgarica, ХХХІV, 2010, 2, 5-41.
 • Календарните указания в някои славянски апостоли и византийските синаксари. - Рalaeobulgarica, ХХХІV, 2010, 3, 3-25.
 • The Greek Manuscripts of the Book of Job in Jerusalem and in the St. Catherine Monastery of Sinai and Their Relationship to the Slavic Translations of the Book of Job. - В: Славяните и Византия. Byzance et les Slaves. Сборник от конференцията на Центъра за славяно-византийски проучвания проф. Иван Дуйчев, проведена през май 2006 г. Годишник на ЦСВП „Иван Дуйчев”. Т. 96 (15). 2008. София, 2011, 181-192.
 • Славянские переводы книги Иова. – В: Священное Писание как фактор языкового и литературного развития. Материалы Международной конференции «Священное Писание как фактор языкового и литературного развития (в ареале авраамических религий)». Санкт-Петербург. 30 июня 2009 г. Санкт-Петербург, 2011, 128-148.
 • Juxtaposing Old Slavonic Apostolos Manuscripts. (Hristova-Šomova, I.) – In: In honorem Cătălina Velculescu. La aniversară. Paideia. Bucureşti, 2011, 171-179.
 • Св. Климент Охридски и култът към светите Струмишки мъченици в България. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. София, 2011, 727-736.
 • Център и периферия в православните календари от Средновековието до днес. – В: Маргиналното в/на литературата. Съставител Рая Кунчева. София, 2011, 144-158.
 • Византийските устави и тяхното отражение в славянските апостоли. – В: Библеистика. Славистика. Русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 2011, 319-348.
 • Службата за св. Ахил Лариски в Драготиния миней. – В: Beati possidentes. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София, 2012, 243-254.
 • Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 116-143.
 • Образи и фигури в риторични и химнографски творби за св. Петър и Павел, представени в славянската традиция. – Рalaeobulgarica, ХХХVІ, 2012, 4. В чест на Предраг Матеич, 18-38. (в съавторство с А. Ангушева-Тиханова).
 • Календарът на Остромировото евангелие като свидетелство за историята на славянските богослужебни книги. – В:  Словяне. 2. 2012, 39-65.
 • Текстът на Апостола, издаден от Франциск Скорина, на фона на православната традиция. - В: Славянска филология, 25. Доклади за ХV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2013, 255-272.
 • Старославянская синонимия в ранних переводах служб святых в праздничных и служебных минеях. – В: Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) / Государственный Эрмитаж; Российская Академия Наук. Новая серия, Т. 6 (XII). – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа; Москва: Индрик, 2013. 377-386.
 • Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ. – В: Светци и свети места на Балканите. Т. 2. (= Старобългарска литература, 48, 2013), 9-27.
 • Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Activity, Users, Statistics. - In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference. Veliko Tarnovo, Bulgaria. 18-21 September 2013. Proceedings. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics -BAS, 2013, 81-90. (Rangochev, K., M. Goinov, M. Dimitrova. I. Hristova-Shomova).
 • Към езиковата характеристика на три български празнични минея. – Български език. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. 2013, 46-75.
 • Синаксарные жития и агиографические информации в составе апостолов. – В: Славянский Апостол. История текста и язык. Составитель М. Бобрик. (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe. Band 21). München-Berlin-Washington, D.C., Verlag Otto Sagner, 2013, 63-113.
 • Службата за св. 40 мъченици в руските минеи. – Език и литература, 2013, 1-2 (= Старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция. Четения, посветени на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Румана Павлова), 156-182.

 

 

 

phone: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
editor: Andrea Radošević, PhD
webmaster: Antonio Magdić, dipl. ing.