dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik

dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 6141 267
ibotica@stin.hr
www.stin.hr

Područje istraživanja

 • srednjovjekovna povijest (hrvatsko plemstvo, srednjovjekovni Vlasi, franjevci Bosanske vikarije)
 • ranonovovjekovna povijest (hrvatskoglagoljski notarijat, glagoljska baština franjevaca trećoredaca glagoljaša, istarski glagoljski rukopisi, ćirilična korespondencija Dragomanske kancelarije, ćirilična baština franjevaca Bosne Srebrene, ćirilična baština Poljičke knežije)
 • povijest hrvatskoga glagoljaštva od IV. lateranskoga do II. vatikanskoga koncila
 • hrvatska paleografija (poluustavna i kurzivna glagoljica te svi minuskulni tipovi zapadne ćirilice)
 • naknadni zapisi u beramskim glagoljskim rukopisima
 • istarski glagoljski rukopisi (glagoljski rukopisi trećoredskoga samostana sv. Grgura u Kopru, glagoljski rukopisi župe Dolina kraj Trsta)

Radno iskustvo

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 2004./2005., 2006./2012. – znanstveni novak Zavoda za povijest (pauza zbog vojnoga roka)
 • 2006./2011. – asistent Odsjeka za povijest (seminari kolegija Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka te izborni kolegiji Hrvatska epigrafija i paleografija I i II, Krbava i Lika u srednjem vijeku)
 • 2011./2012. – viši asistent Odsjeka za povijest
 • travanj 2012. – naslovni docent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 • 2007./2009. – vanjski suradnik Odsjeka za povijest (seminari kolegija Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka)

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

 • 2011./2013. – vanjski suradnik (recenzent pismenih ispita iz povijesti na državnoj maturi)

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 2012./2014. – vanjski suradnik (izborni kolegij Tragovima hrvatske pismenosti)

Hrvatsko katoličko sveučilište

 • 2011./danas – vanjski suradnik Studija povijesti (kolegiji Povijest Crkve u srednjem vijeku, Svjetska povijest srednjeg vijeka (2011./2013.), Diplomatički seminar II)

Staroslavenski institut

 • 2012./danas – znanstveni suradnik

Obrazovanje

 • 1998./2004. – studij kroatistike i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004./2006. – poslijediplomski studij Hrvatske povijesti (smjer: rani novi vijek)
 • 2006./2011. – poslijediplomski doktorski studij Medievistike Sveučilišta u Zagrebu (doktorirao temom Krbavski knezovi u srednjem vijeku)

Znanstveni projekti

 • 2004./2006. – Croato-Turcica (prof. dr. sc. Nenad Moačanin)
 • 2007./2012. – Monumenta mediaevaila varia (prof. dr. sc. Neven Budak)
 • 2012./2013. – Glagoljska paleografija (dr. sc. Marica Čunčić)

Aktivnosti

Javna predavanja (2011. –)

 • Glagoljica i glagoljaštvo na prostoru pod knezovima Krbavskim (Hrvatska glagoljaška baština Društva prijatelja glagolice, 11. XII. 2013.)

Pozvana predavanja (2011. –)

 • Hrvatska pisma (Institut za slavistiku Sveučilišta u Beču, 13. VI. 2012.)

Izlaganja na skupovima (2011. –)

 • Egdotika glagoljičnih izvora: notarski spisi, Međunarodni znanstveni skup Druga medievistička radionica u Rijeci, Rijeka: Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Rijeci – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 10. – 11. X. 2014. (suizlagač Tomislav Galović)
 • Kapucinski trag u Podgorju, Međunarodni znanstveni skup 300. obljetnica djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. – 2013.), Karlobag: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. X. 2013.
 • Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka s osvrtom na Dubašnicu, Znanstveni skup Prva medievistička radionica u Rijeci, Rijeka: Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Rijeci – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 11. X. 2013. (suizlagač Tomislav Galović)
 • Glagoljica i glagoljaštvo kroz život Ante Nižića, Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Hrvatsko katoličko sveučilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Institut za povijest umjetnosti – Staroslavenski institut, 27. – 29. IX. 2013.
 • Ćirilična pisma Dragomanske kancelarije u Zadru, Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 26. – 27. XI. 2012. (suizlagač Marko Rimac)
 • Knezovi Šubići Bribirski i Kurjakovići Krbavski, Međunarodni znanstveni skup Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića, Skradin: Hrvatski institut za povijest – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 9. – 10. XI. 2012.
 • Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Zagreb – Krk: Staroslavenski institut – Krčka biskupija – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 5. – 6. X. 2012. (suizlagač Tomislav Galović)
 • Svetačko ime Dujam među Splićankama i Splićanima u 18. stoljeću, Međunarodni znanstveni skup Splitska hagiografska baština – povijest, legenda, tekst, Split: Književni krug Split – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 25. – 27. IX. 2011. (suizlagač Marko Rimac)
 • Codex Corbaviensis, Okrugli stol na temu: Krbava i Udbina – baština, istraživanja, perspektive, Udbina: Područni centar Gospić Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Hrvatski institut za povijest, 15. IX. 2011. (suizlagač Tomislav Galović)
 • Rodoslovlje knezova Krbavskih: novi pogledi, Okrugli stol na temu: Krbava i Udbina – baština, istraživanja, perspektive, Udbina: Područni centar Gospić Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Hrvatski institut za povijest, 15. IX. 2011.

Organiziranje skupova (2011. –)

 • Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Hrvatsko katoličko sveučilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Institut za povijest umjetnosti – Staroslavenski institut, 27. – 29. IX. 2013. (jedan od organizatora skupa)

Gostovanja na inozemnim sveučilištima (2011. –)

 • pozvano predavanje u sklopu Seminara 1 Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču (13. VI. 2012.)

Popularizacija znanosti (2011. –)

 • Glagoljicom ti pišem...čitam priču! (suautor programa i radionice s Dubravkom Koren, prijavljeno na natječaj Ruksak (pun) kulture Ministarstva kulture RH, 21. XII. 2014.)

Članstva

 • Dugogodišnji je član Matice hrvatske, Društva za hrvatsku povjestnicu, Hrvatskoga nacionalnoga odbora za povijesne znanosti

Uredništva, organizacijski odbori

Časopisi (2011. –)

 • Slovo – časopis Staroslavenskoga instituta - član uredništva (62–65 [2012–2015]) i izvršni urednik 62. broja
 • Communio – međunarodni teološki časopis - član uredništva hrvatskoga izdanja (114–120 [2012–2014])

Bibliografija

Radovi (2011. – 2014.)

 • Darovnica Ivana VII. Frankapana – najstarija je dubašljanska glagoljična isprava. u: Krčki kalendar 2015. [i.e. 2014.]: 86–92. (suautor Tomislav Galović)
 • Kapucinski trag u Podgorju. u: Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. A. Barišić (prir.). Zagreb; Karlobag: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića; Kršćanska sadašnjost (Analecta croatica christiana, 45); Kapucinski samostan sv. Josipa u Karlobagu; Općina Karlobag. 2014., 117–137.
 • Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku). u: Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci. K. Jovanović i S. Miljan (ur.) Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 2014., 55–71. (suautor Tomislav Galović)
 • Svetačko ime Dujam među Splićankama i Splićanima u 18. stoljeću. u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. J. Belamarić i sur. (ur.). Split: Književni krug Split; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. 2014., 479–495. (suautor Marko Rimac)
 • The Counts Kurjaković of Krbava in the medieval history of modern-day Slovakia. in: Slovakia and Croatia: historical parallels and connections (until 1780). M. Homza; J. Lukačka; N. Budak (eds). Bratislava: Department of Slovak History at the Faculty of Philosophy of Comenius University Bratislava. 2013, 164-174. (with Borislav Grgin)
 • Mletačko i tursko dopisivanje ćirilicom na istočnojadranskom prostoru. u: Hrvatska revija  12 (2012) 4: 24–25. (suautor Marko Rimac)
 • Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva. u: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima. T. Galović (ur.). Krk; Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, 68; Posebno izdanje 61); Provincijalat franjevaca trećoredaca-glagoljaša (Novaja i vethaja, 9). 2012., 241–263. (suautor Tomislav Galović)
 • Zadar i njegovo hrvatstvo u očima fra Šimuna Milinovića. u: Zbornik Nikše Stančića. I. Iveljić (ur.). Zagreb: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press. 2011., 165–185.
 • Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića. u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). T. Galović (ur.). Malinska; Rijeka; Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica. 2011., 161–174. (suautor Tomislav Galović)
 • Hrvatska ćirilica u glagoljskim matičnim knjigama zapadno od Krke. u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). T. Galović (ur.). Malinska; Rijeka; Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica. 2011., 521–550. (suautor Marko Rimac)

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.