Plan rada za 2016. godinu

 • nastavak istraživanja rukopisa iz istarskoga mjesta Berma (pokraj Pazina)
 • jezično, tekstološko, književnoteorijsko, književnopovijesna, paleografsko, liturgičko i povijesnoumjetničko istraživanje beramskih rukopisa
 • istraživanje morfologije, sintakse, grafije, fonolgije i leksika drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara - morfologija i sintaksa pridjeva i participa; raščlamba uzvika i čestica i usporedbi s ukupnim korpusom hrvatskoglagoljskih tekstova; istraživanje glagola; analiza leksičkih slojeva beramskoga rukopisa
 • transliteracija drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara iz 15. st.
 • digitalizacija drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara
 • ustvrđivanje azbučnog sastava i svih raznolikosti na relaciji slovo-grafem
 • usporedba sadržaja i opsega biblijskih lekcija s čitanjima u drugim hrvatskoglagoljskim brevijarima
 • utvrđivanje autorstva propovjednih tekstova
 • književnoteorijska analiza pripovjednih tekstova: retoričkofiguralni elementi, etičnost i retoričnost hagiografskih tekstova
 • popisivanje narativnih izvanbiblijskih lekcija iz sanktorala Drugog beramskog brevijara
 • inventarizacija, katalogizacija i opis minijatura i inicijala drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara
 • istraživanje Berma na ranonovovjekovnim vedutama
 • obrada marginalnih bilježaka u beramskim glagoljskim rukopisim
 • istraživanje podataka o Bermu u vizitacijama Porečke biskupije
 • analiza liturgijskih tekstova prisutnih u kodeksu izvan sanktorala
 • izrada »znanstveno-kritičkoga aparata« za daljnji studij i liturgijsko-teološku analizu kodeksa

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.