dr. sc. Andrea Radošević, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Andrea Radošević, viša znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
aradosevic@stin.hr
https://stin.academia.edu  
https://www.researchgate.net

 

Područje istraživanja

Srednjovjekovna književnost, vernakularna književnost, glagoljska pismenost, srednjovjekovne propovijedi, transmisija srednjovjekovnih tekstova.

Bavim se tekstološkim i stilističkim istraživanjem hrvatskih književnih tekstova u glagoljskim rukopisnim zbornicima, ponajviše propovjednim i homiletičkim tekstovima. Istražujem utjecaj latinskih i talijanskih djela na hrvatsku srednjovjekovnu književnost. Kritički izdajem dosad neobjavljene glagoljske tekstove.

Radno iskustvo

 • 2020. – viša znanstvena suradnica (naslovno zvanje)
 • 2017. – znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2014. – znanstvena suradnica (naslovno zvanje)
 • 2013. – 2017. – viša asistentica, Staroslavenski institut
 • 2007. – 2013. – asistentica, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2013. – doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (tema ”Sermones Discipuli“ njemačkoga dominikanca Johannesa Herolta († 1468) u hrvatskim glagoljskim Disipulima iz 16. stoljeća, mentorica: akademkinja dr. sc. Ivanka Petrović)
 • 2006. – diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: profesor hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti

Ostalo

 • Međunarodni seminar za makedonski jezik, literaturu i kulturu (2015., 2019.) – stipendistica Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju
 • TEI Introductory School, Graz, Austrija (2019.)
 • 2019.: studijsko istraživanje, University of Groningen, Nizozemska
 • 2014.: Radboud University, Nijmegen, Nizozemska
 • 2010., 2014.: studijsko istraživanje u knjižnici, Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, Belgija
 • 2010.: studijsko istraživanje u knjižnici, Universiteits-bibliothek VU, Amsterdam, Nizozemska
 • 2010.: studijsko istraživanje u knjižnici, Universitäts- und Stadtbibliothek, Diözesan- und Dombibliothek, Köln, Njemačka

Znanstveni projekti

 • 2020. – 2024. Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka (HRZZ)
 • 2016. – Matija Divković u hrvatskoj kulturi - Zaklada Adris (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat)
 • 2014. – danas – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević) – tajnica Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo
 • 2007. – 2013. – Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (voditelj: akademkinja dr. sc. Ivanka Petrović)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Croatian Translation of Biblical Passages in Medieval Performative Texts, Translating Christianity: Word, Image, Sound and Object (York, July, 28 - 30 2015)
 • Translation strategies in the 17th century religious texts written by the Franciscan Matija Divković. Acquisition through Translation: The Rise of the Vernacular in Early Modern Europe. (Padua, May 2 – 4 2017) (izlaganje s dr. sc. Marijanom Horvat
 • O Drugom beramskom brevijaru i glagoljaškoj čitateljskoj zajednici, Rimski brevijari od 13. stoljeća do tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, (Pazin, 4.–7. 10. 2018.) (s Marijom-Anom Dürrigl)
 • Monks as Characters in the Late Medieval Sermon Collection – Sermones Discipuli written by German Dominican Johannes Herolt. Medieval Monks, Nuns and Monastic Life. 21st Biennial Symposium of the International Medieval Sermon Studies Society in memory of Phyllis Roberts, (Bristol, 15 – 20 July, 2018).
 • Usporedba biblijskih citata iz Divkovićevih Besjeda s Kašićevom Biblijom, 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije (Zagreb, 26.–28. rujna 2018.) (s Marijanom Horvat)
 • Tekst Pouke ili upute o ponašanju iz Berčićeva zbornika br. 5, Međunarodni znanstveni skup Ivan Berčić (1824.–1870.) život i djelo (Zadar, 26. listopada 2018.) (s Marijanom Horvat)
 • Simbolika ptica iz knjige prirode u Tikveškom zborniku i glagoljskim Disipulima, XLV Меѓународна научна конференција на LI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Ohrid, 16.–17. 6. 2018.).
 • Tumačenje muke Isusove u Kolunićevu zborniku. 12. međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Pasionska baština Like (Lički Osik, 7.–10. lipnja 2018.) (s Marinkom Šimić)
 • The Reception of St. Jerome in Late Medieval Sermon Collection, Hieronymus Noster, International Symposium of the 1600th Anniversary of Jerome’s Death (Ljubljana, 23.–26. 10. 2019.)
 • Korizmene propovijedi u glagoljskom Fatevićevu zborniku
 • , Zadarski filološki dani 4 (Zadar, 30. rujna – 1. listopada 2011.).
 • Signali usmenosti u hrvatskoj glagoljskoj propovjednoj prozi, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, (Krk, 5. – 6. listopada 2012.).
 • Un)quoting Authorities in the Croatian Glagolitic Literature, Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence (Zadar, 25 – 28 October, 2016)
 • Utjecaj Johannesa Herolta (†1468.) na Divkovićeva djela Nauk krstjanski (1611.) i Besjede (1616.), Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Međunarodni znanstveni skup u povodu 400. obljetnice maloga Nauka i Besjeda (1616.) fra Matije Divkovića (1563. – 1631.) (Zagreb – Sarajevo, 1. – 3. 12. 2016.)
 • Recepcija djela Matije Divkovića u zadarskom kraju. Fenomen glagoljice (Biograd – Zadar, 12. – 13. 5. 2017.)
 • Croatian translation of the Latin treatise Liber de modo bene vivendi ad sororem from the 15th century. Theory and Practice of Medieval Translation (Beč, 15.–18. 3. 2017.)
 • Egzempli u Divkovićevim Be­sjedama i glagoljskim Disipulima prema djelu Sermones Discipuli Johannesa Herolta. Dani franjevačke kulturne baštine, (Sarajevo, 1.-2. 12. 2017.)
 • Blagdanar – odjek poljske latinske proze u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, “Spotkania miedzykulturowe” (Sosnowiec, 25. – 26. listopada 2011.)
 • Propovijed Vrime estь namь ot sna vstati iz Kolunićeva zbornika, Znanstveni skup Gacka i Otočac u srednjem vijeku, (Otočac, 5. – 6. ožujka 2010.)
 • Biblijski citati u Pseudo-Anselmovu Dijalogu iz Žgombićeva zbornika, Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.)
 • O jednom sermon u Grškovićevu zborniku, 14. međunarodni skup slavista, (Opatija, 22. – 25. lipnja 2009.)
 • Heroltovi egzempli u Besjedama Matije Divkovića, Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, (Zagreb, 27. – 28. rujna 2013.).
 • O prijepisima glagoljskoga Korizmenjaka, Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti, (Zagreb, 21. – 27. listopada 2013.).
 • Figura ponavljanja u glagoljskim Disipulima iz 16. stoljeća, Šesti hrvatski slavistički kongres (Vukovar-Vinkovci 10. – 13. 09. 2014.)
 • Kajkavizmi u hrvatskom prijevodu Disipula Johannesa Herolta, Međimurski dani 3 (Čakovec, od 12. – 13. 3. 2015.)
 • Motiv prodaje duše vragu u glagoljskim egzemplima, XLII меѓународна научна конференција (Ohrid, 27.-28. 6. 2015 (predavanje)
 • Razvoj i pojava digitalne bibliografije hrvatskoglagoljskih liturgijskih knjiga, Međunarodna arhivistička konferencija (Pazin-Rijeka, 28.-29. 5. 2015.) (s Antoniom Magdićem)

Organiziranje skupova

 • Rimski brevijari od 13. st. do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, međunarodna znanstvena konferencija, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., organizatori: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu (članica Organizacijskog odbora)

Seminari za inozemne istraživače

 • 2014. – održan seminar za studente Državnoga sveučilišta u Sankt Peterburgu (Pregled hrvatske srednjovjekovne književnosti: prozni tekstovi, Zagreb, 20. 8. 2014)

Suradnja s drugim institucijama

 • 2007. – 2012. – suradnica u izradi Hrvatske književne enciklopedije (gl. ur. V. Visković, sv. 2-4, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010-2012) te na izradi Leksikona o Marinu Držiću (ur. S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009).
 • 2006. – 2008. – suradnica u izradi Leksikona hrvatske književnosti: djela (ur. D. Detoni Dujmić, D. Fališevac, A. Lederer, T. Benčić-Rimay, Zagreb, Školska knjiga, 2008).

Popularizacija znanosti

Projekt

Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Europske komisije) (koordinatorica dr. sc. Sandra Požar)

Javna predavanja

 • 2012. – predavanje Hrvatsko glagoljaštvo u Osnovnoj školi Mate Lovraka (Zagreb)
 • 2016. – javno predavanje Opismenjavanje bez pisanja na 169. Matičinom četvrtku u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici
 • 2018. Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice njegova nastanka (Književni prinosi Novakova misala), Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dani glagoljice, Senj, 20. listopada 2018.

Popularni radovi

Virtualne izložbe

 1. Misal kneza Novaka (zajedno s Ivanom Boticom, Blankom Ceković, Sandrom Požar i Anom Šimić)
 2. Žgombićev zbornik  (zajedno s Ivanom Boticom, Blankom Ceković, Marijom-Anom Dürrigl, Sandrom Požar i Anom Šimić)

Ostalo

 • 2019., 2020. - Dani otvorenih vrata Staroslavenskoga instituta
 • 2018., 2019. - Dani glagoljice u Senju
 • 2017. - gostovanje u radijskoj emisji Drag mi je Platon (HR 1) - fra Matija Divković
 • 2017. gostovanje u televizijskoj emisiji Bilješke o jeziku, ur. Marija Vuković Siriščević (HRT3, 11. travnja 2017.) – tema Besjede fra Matije Divkovića

Članstva

 • Hrvatsko filološko društvo
 • Matica hrvatska
 • Ecclesiastical History Society

Uredništva

 • 2010. – tajnica uredništva časopisa Slovo, Zagreb (br. 60)
 • 2014. – danas: članica uredništva časopisa Slovo, Zagreb
 • 2015. – 2016., 2020. - 2021. izvršna urednica časopisa Slovo, Zagreb (br. 65, 66, 71 i 72)

Bibliografija

Knjige

Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016 (suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Horvat i Martinom Kramarić)

Članci

CROSBI: http://bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.