akad. Milan Mihaljević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

akad. Milan Mihaljević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 1 2362232
mihalj@stin.hr

Područje istraživanja

Bavi se istraživanjem gramatike hrvatskoga crkvenoslavenskoga i suvremenoga hrvatskoga jezika te slavenskom poredbenom gramatikom. U žarištu su njegova zanimanja za hrvatski crkvenoslavenski jezik ponajprije fonološka i sintaktička razina te leksik. Piše o pravopisnim problemima i interpretaciji grafije, o uspostavi fonološkoga sustava hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika te o različitim fonološkim promjenama i pojavama u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Na sintaktičkoj razini posebnu je pozornost obratio ulozi i uporabi veznika, upitnim i uzročnim rečenicama, strukturi glagolskih skupina te upravnom i neupravnom govoru. U leksiku ga osobito zanimaju rijetke i neobične riječi te one riječi koje su tzv. južnim putom u hrvatskoglagoljske tekstove dospjele iz makedonskih i bugarskih starocrkvenoslavenskih matica. Veliku je pozornost posvetio najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima iz 12. i 13. st. opisujući sustavno njihov jezik na svim razinama. Bavi se i položajem i ulogom hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi te njegovim odnosom sa starohrvatskim (čakavskim) i latinskim jezikom. Napisao je i više radova o različitim sintaktičkim pojavama u suvremenome hrvatskom jeziku: o uporabi povratnoposvojne zamjenice svoj, upitnim rečenicama, dopunama percepcijskih glagola, parentezi uz glagole govornja itd.

Radno iskustvo

 • 1979.-2015. Staroslavenski institut
  • 1979.-1981. asistent
  • 1981.-1985. znanstveni asistent
  • 1985.-1991. znanstveni suradnik
  • 1991.-1999. viši znanstveni suradnik
  • 1999.-2006. znanstveni savjetnik, I. izbor
  • 2006.-2015. znanstveni savjetnik, II. izbor (trajno zvanje)
 • 1995.-2001. Filozofski fakultet u Puli
  • vanjski suradnik, predavao starocrkvenoslavenski jezik
 • 1997.-2015. Filozofski fakultet u Zagrebu
  • vanjski suradnik:
   • 1997.-2013. predavao kolegije iz poredbene slavenske gramatike na Odsjeku za kroatistiku
   • 1998.-2015. predaje generativnu gramatiku na Odsjeku za opću lingvistiku
 • 2001.-2012. Filozofski fakultet u Splitu
  • vanjski suradnik, predavao starocrkvenoslavenski jezik

Obrazovanje

 • 1978. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: profesor opće lingvistike i filozofije
 • 1981. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: magistar znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana jezikoslovlje
 • 1985. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: doktor znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana jezikoslovlje
 • 1985.-1986. znanstveno usavršavanje u Institut für Slawistik der Universität Wien, Austrija

Znanstveni projekti

 • 1991.-2002. Istraživanje hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (voditelj projekta)
 • 2002.-2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (voditelj projekta)
 • 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj centra)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima (izbor):

 • International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius (Rim 1985.)
 • Prvi hrvatski slavistički kongres (Pula 1995.)
 • First European Conference on Formal Description of Slavic Languages (Leipzig 1995.)
 • Internacionales Symposium Glagolitica - Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur (Beč 1996.)
 • Second European Conference on Formal Description of Slavic Languages (Potsdam 1997.)
 • Drugi hrvatski slavistički kongres (Osijek 1999.)
 • Bălgari i hărvati prez vekovete (Sofija 2001.)
 • Glagoljica i hrvatski glagolizam: Povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb – Krk 2002.)
 • Symposium anlässlich des zehnten Todestages von Herrn Univ.-Prof. Dr. František Václav Mareš (Beč 2004.)
 • Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto Srednovekovie (Sofija 2005.)
 • International Conference dedicated to the 20th anniversary of the Center for Slavo-Byzantine Studies «Ivan Dujčev» (Department of the University of Sofia «St Kliment Ohridski») (Sofija 2006.)
 • Hlaholika a cyrilika (Bratislava 2007.)
 • Hagiographia Slavica (Beč 2008.)
 • XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid 2008.)
 • Drugi hrvatski sintaktički dani (Osijek 2008.)
 • 4th Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society (Zadar 2009. – plenarno izlaganje)
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu Branka Fučića 'Az grišni diak Branko pridivkom Fučić' (Malinska-Dubašnica 2009.)
 • Znanstveni kolokvij u čast 70. rođendana akademika Josipa Bratulića (Zagreb 2009.)
 • Gacka i Otočac u srednjem vijeku (Otočac 2010)
 • Scheibbser Internationale Sprachhistorische Tage III: Slavisch und Slaven im Gefüge vergangener Welten (Radoslav Katičićs 80. Geburtstag gewidmet) (Scheibbs, Niederösterreich 2010.)
 • Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (po povod 1100-godišninata od smrta na sv. Naum Ohridski) (Ohrid 2010)
 • Hrvatski sintaktički dani 3 (Osijek 2010. – plenarno izlaganje)
 • Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.-1531.) (Rijeka 2011.)
 • Svetci i sveti mesta na Balkanite (Sofija 2012.)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk 2012.)
 • Hrvatski sintaktički dani 4 (Osijek 2012.)
 • XV. Međunarodni slavistički kongres (Minsk 2013.)
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb 2013.)
 • Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti (Zagreb 2013.)
 • Makedonistikata megju tradicijata i sovremenite predizvici (Skopje 2013.)
 • 6. hrvatski slavistički kongres (Vukovar – Vinkovci 2014)

Ostalo

 • Više puta predavao u Zagrebačkom lingvističkom krugu i u Društvu prijatelja glagoljice. Održao i niz predavanja za članove Matice Hrvatske u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
 • Kao gost predavao u "Wiener Sprachgesellschaft" 1996. te više puta u "Institut für Slawistik der Universität Wien" u Beču. Predavač na različitim jezikoslovnim doktorskim studijima na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.

Nagrade i priznanja

 • 1985. Herderova stipendija
 • 2003. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Članstva

 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2020.
 • Član radnik Matice hrvatske

Uredništva, organizacijski odbori

Članstvo u uredništvu časopisa

 • Slovo
 • Suvremena lingvistika
 • Jezikoslovlje
 • Slověne
 • Makedonski jazik

Članstvo u organizacijskim odborima znanstvenih skupova

 • Glagoljica i hrvatski glagolizam: Povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb – Krk 2002.)
 • Hrvatski sintaktički dani 1 (Osijek 2006.)
 • Hrvatski sintaktički dani 2 (Osijek 2008.)
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu Branka Fučića 'Az grišni diak Branko pridivkom Fučić' (Malinska-Dubašnica 2009.)
 • Hrvatski sintaktički dani 3 (Osijek 2010.)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk 2012.)
 • Hrvatski sintaktički dani 4 (Osijek 2012.)
 • Hrvatski sintaktički dani 5 (Osijek 2015.)

Bibliografija

A. Ocjenski radovi

a) Magistarski rad

 • Mihaljević, Milan. 1981. Odnos sintakse i semantike u lingvističkoj teoriji Noama Chomskoga. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 315 str.

b) Doktorska disertacija

 • Mihaljević, Milan. 1985. Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 299 str.

B. Izvorni znanstveni radovi

a) Monografije (knjige)

 1. Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević, Milan. 1991. Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije.
 3. Mihaljević, Milan. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 4. Mihaljević, Milan. 2002. Slavenska poredbena gramatika: I. Uvod i fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Mihaljević, Milan; Jasna Vince. 2012. Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Državni arhiv u Pazinu ˗ Staroslavenski institut.
 6. Mihaljević, Milan. 2014. Slavenska poredbena gramatika: II. Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina. Zagreb: Školska knjiga.

b) Poglavlja u knjizi

 1. Mihaljević, Milan. 2001. Američka lingvistika. Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec, Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard Schrodt. Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 155˗190.
 2. Mihaljević, Milan. 2009. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Ante Bičanić (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: Srednji vijek. Zagreb: Croatica, 283˗349.
 3. Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo. 2009. Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela. Ante Bičanić (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: Srednji vijek. Zagreb: Croatica, 457˗541.
 4. Mihaljević, Milan. 2014. Uvod. Milan Mihaljević (prir.). Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut, 9˗22.
 5. Mihaljević, Milan. 2014. Pismo i fonemski sustav. Milan Mihaljević (prir.). Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut, 49˗90.
 6. Mihaljević, Milan. 2014. Zamjenice. Milan Mihaljević (prir.). Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut, 133˗150.
 7. Gadžijeva, Sofija; Milan Mihaljević. 2014. Glagoli. Milan Mihaljević (prir.). Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut, 205˗260.
 8. Mihaljević, Milan. 2014. Veznici. Milan Mihaljević (prir.). Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut, 303˗304.

c) Radovi u znanstvenim časopisima

 1. Mihaljević, Milan. 1979. Razmišljanja oko ciljeva i implikacija lingvistike. Suvremena lingvistika 19˗20: 19˗24.
 2. Mihaljević, Milan; Milica Mihaljević. 1980. O poništavanju koreferencijalnih nominalnih fraza. Suvremena lingvistika 21˗22: 39˗43.
 3. Mihaljević, Milan. 1981. Neke fonološke karakteristike Ročkog misala. Istra 19/5˗6: 4˗15.
 4. Mihaljević, Milan. 1981. Problemi normalizacije u vezi s poluglasom. Slovo 31: 67˗79.
 5. Mihaljević, Milan. 1982. Instrumental iza objekta u akuzativu uz glagole smatrati, učiniti, zvati, ... . Suvremena lingvistika 23˗24: 11˗16.
 6. Mihaljević, Milan. 1982. Neke lingvističke ideje Richarda Montaguea. Suvremena lingvistika 23˗24: 47˗57.
 7. Mihaljević, Milan. 1986. O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika. Slovo 36: 123˗139.
 8. Mihaljević, Milan. 1987. Mehanizmi jezičnog opisa. SOL 4: 13˗39.
 9. Mihaljević, Milan. 1988. Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa. Slovo 38: 75˗86.
 10. Mihaljević, Milan. 1990. Načela, parametri i zapreke. SOL 10˗11: 25˗73.
 11. Mihaljević, Milan. 1990. Veznici ašće i ako u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Suvremena lingvistika 29˗30: 99˗117.
 12. Mihaljević, Milan. 1992. The Phonological System of the Croatian Redaction of Church Slavonic. Slavic and East European Journal 36/1: 1˗16.
 13. Mihaljević, Milan. 1992. Kako kada biše Adam plod driva jil ne biše bolan ni se staraše (Rečenice uvedene takozvanim upitnim riječima u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku). Suvremena lingvistika 34: 215˗228.
 14. Mihaljević, Milan. 1995. Upitne rečenice u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 39: 17˗38.
 15. Mihaljević, Milan. 1996. Šrke i fraške glagoljaške. Croatica 42˗44: 269˗280.
 16. Mihaljević, Milan. 1996. Novootkriveni Pašmanski fragmenti brevijara. Slovo 44˗46: 99˗170.
 17. Mihaljević, Milan. 1997. O jeziku Vidova brevijara. Nova Istra. V/2: 22˗26.
 18. Mihaljević, Milan. 1997. Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. Filologija 29: 119˗138.
 19. Mihaljević, Milan. 1997. Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Suvremena lingvistika 43˗44: 191˗209.
 20. Mihaljević, Milan. 1998. Ostrižak glagoljskoga misala iz Novoga Vinodolskoga. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 23˗24: 257˗263.
 21. Mihaljević, Milan. 1999. Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25: 223˗232.
 22. Mihaljević, Milan. 1999. Novootkriveni glagoljski fragmenti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Dometi 7˗12: 26˗38.
 23. Mihaljević, Milan. 2000. Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava. Fluminensia 12/1˗2: 1-15.
 24. Mihaljević, Milan. 2000. Novljanski dvolist brevijara iz 14. stoljeća. Filologija 34: 175˗208.
 25. Mihaljević, Milan. 2004. Veznik "da" u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Slavia Meridionalis 4: 9˗34.
 26. Mihaljević, Milan; Johannes Reinhart. 2005. The Croatian Redaction: Language and Literature. Incontri Linguistici 28: 31˗82.
 27. Mihaljević, Milan. 2007. Leksik najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. Studia Slavica Hungarica 52/1˗2: 263˗272.
 28. Mihaljević, Milan. 2008. Zamjenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Godišnik na Sofijskija universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen centăr za slavjano-vizantijski proučvanija Ivan Dujčev. 96 (15): 213˗226.
 29. Mihaljević, Milan. 2008. Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Slov 56˗57: 333˗349.
 30. Kovačević, Ana; Milan Mihaljević; Sandra Sudec. 2010. Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. Slovo 60: 359˗476.
 31. Mihaljević, Milan. 2011. Bilješke o jeziku Drugoga beramskoga brevijara. Tabula 9: 126˗139.
 32. Mihaljević, Milan. 2011. Dopune percepcijskih glagola u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Suvremena lingvistika 72: 187˗200.
 33. Mihaljević, Milan. 2011. Der Dual im Kroatisch-Kirchenslavischen. Wiener slavistisches Jahrbuch 57: 131˗138.
 34. Mihaljević, Milan. 2011. Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LIV/1: 63˗77.
 35. Mihaljević, Milan. 2012. Jezik kanona mise u Kožičićevu Misalu hruackom. Fluminensia 24/1: 157˗183.
 36. Mihaljević, Milan. 2013. Parenteza s glagolima govorenja u hrvatskom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2: 527˗544.
 37. Mihaljević, Milan. 2013. The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries. Starobălgarska literatura 47: 186˗210.

d) Radovi u stranim zbornicima

 1. Mihaljević, Milan. 1990. Upotreba povratnoposvojne zamjenice svoj u hrvatskom ili srpskom jeziku. Georg Holzer (Hrsg.). Croatica . Slavica . Indoeuropaea. Wiener Slavistisches Jahrbuch Ergänzungsband VIII, 145˗156.
 2. Mihaljević, Milan. 1997. The Interaction of 'li' and Negation in Croatian Church Slavonic. Uwe Junghanns, Gerhild Zybatow (Hrsg.). Formale Slavistik. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 87˗92.
 3. Mihaljević, Milan. 2000. Die Jer-Zeichen in den ältesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten. Heinz Miklas (Hrsg.). Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 150˗163.
 4. Mihaljević, Milan. 2002. The Structure of Croatian Alternative Questions. Peter Kosta, Jens Frasek (eds.). Current Approaches to Formal Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 327˗335.
 5. Mihaljević, Milan. 2003. Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. Rumjana Božilova (red.). Bъlgari i hъrvati prez vekovete. Sofija: IK "Gutenberg", 43˗57.
 6. Mihaljević, Milan. 2006. Slova iže i myslite u hrvatskoglagoljskim misalima i brevijarima. Johannes Reinhart (Hrsg.). Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 69˗87.
 7. Mihaljević, Milan. 2006. Trsatski fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara. Bernhard Symanzik (Hrsg.). Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. Berlin: LIT Verlag, 431˗445.
 8. Mihaljević, Milan. 2006. Sintaktička svojstva najstarijih hrvatskoglagoljskih tekstova. Lora Taseva, Roland Marti, Marija Jovčeva (red.). Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto srednovekovie. Sofija: Goreks Pres, 221˗238.
 9. Mihaljević, Milan. 2009. (Ortho)graphic Reforms in Croatian Glagolitic Texts. Evgeni Zašev (red.). Sbornik s dokladi ot Meždunarodnata konferencija "Glagolica i kirilica - istorija i pismeni pametnici", Bratislava 6˗7 juni 2007 g. Bratislava : Bălgarskija kulturen institut v Bratislava, 1˗11.
 10. Mihaljević, Milan. 2008. The Particle Eda in Croatian Glagolitic Texts. Ilona Janyšková, Helena Karlíková (ur.). Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Str. 153˗163.
 11. Mihaljević, Milan. 2009. The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian. Steven Franks, Vrinda Chidambaram, Brian Joseph (eds.). A Linguist's Linguist : Studies in South Slavic Linguistics ih Honor of E. Wayles Browne. Bloomington, Indiana : Slavica Publishers, 317˗353.
 12. Mihaljević, Milan; Anica Vlašić-Anić. 2010. Novootkriveni glagoljski fragmenti u riječkoj kapucinskoj knjižnici. Elena Stadnik-Holzer; Georg Holzer (Hrsg.). Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 95˗124.
 13. Mihaljević, Milan. 2011. Položaj crkvenoslavenskoga jezika u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi. Ilija Velev, Aco Girevski, Liljana Makarijoska, Ilija Piperkoski, Kostadina Mokrova (ur.). Zbornik na trudovi od Megjunarodniot naučen sobir Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godišninata od smrtta na sv. Naum Ohridski). Skopje : Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", 229˗238.
 14. Petrović, Ivanka; Milan Mihaljević 2013. Hrvatskoglagoljski fragmenti Legende o sv. Eustahiju i Pasije sv. Marine. Johannes Reinhart (Hrsg.). Hagiographia Slavica: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82. Wien – München, 171˗215.

e) Radovi u domaćim zbornicima

 1. Mihaljević, Milica; Milan Mihaljević. 2000. Imperativ u nazivlju. Riječki filološki dani 3. Rijeka: Filozofski fakultet, 219˗226.
 2. Mihaljević, Milan. 2000. Dva glagoljska ostriška brevijara iz Kloštar Ivanića. Dragutin Pasarić (ur.). Knjižnica franjevačkog samostana Kloštar Ivanić. Kloštar Ivanić: Franjevački samostan Kloštar Ivanić, 156˗161.
 3. Mihaljević, Milan. 2002. Minimalistički opis konstituentske strukture glagolskih skupina. Dijana Stolac (ur.). Riječki filološki dani 4. Rijeka: Filozofski fakultet, 263˗276.
 4. Mihaljević, Milan. 2004. Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić (ur.). Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zagreb ˗ Krk: Staroslavenski institut ˗ Krčka biskupija, 625-636.
 5. Mihaljević, Milan. 2005. O subjektnim rečenicama uz obezličene glagole. Ivo Pranjković (ur.). Od fonetike do etike: Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Zagreb: Disput, 199˗206.
 6. Mihaljević, Milan. 2005. Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije. Stjepan Damjanović (ur.). Drugi Hercigonjin zbornik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 283˗290.
 7. Mihaljević, Milan. 2005. Deklinacija pridjeva u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima. Josip Bratulić (ur.). Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću. Zagreb: Hrvatsko-bugarsko društvo, 283˗296.
 8. Mihaljević, Milan. 2007. Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. Silvana Vranić (ur.). U službi jezika : Zbornik u čast Ivi Lukežić. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 231˗247.
 9. Mihaljević, Milan. 2008. Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Marko Samardžija (ur.). Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.˗16. rujna 2008.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo ˗ Hrvatska sveučilišna naklada, 43˗64.
 10. Mihaljević, Milan. 2010. Strukturni i nestrukturni padeži u hrvatskom jeziku. Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević (ur.). Sintaksa padeža. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ˗ Filozofski fakultet Osijek, 179˗192.
 11. Mihaljević, Milan. 2010. Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta. Davor Dukić, Mateo Žagar (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb: Matica hrvatska, 211˗226
 12. Mihaljević, Milan. 2011. Pitanja u hrvatskome jeziku. Krešimir Mićanović (ur.). Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, 35˗41
 13. Mihaljević, Milan; Sandra Sudec. 2011. Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita. Tomislav Galović (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Malinska - Rijeka - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ˗ Institut za povijest umjetnosti ˗ Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ˗ Staroslavenski institut ˗ Sveučilišna knjižnica u Rijeci ˗ Općina Malinska-Dubašnica, 407-423
 14. Badurina-Stipčević, Vesna; Milan Mihaljević; Marinka Šimić. 2012. Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima. Hrvoje Gračanin, Željko Holjevac (ur.). Gacka u srednjem vijeku. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 255˗282
 15. Mihaljević, Milan; Marinka Šimić. 2013. Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Marija Turk (ur.). A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 11˗23
 16. Mihaljević, Milan. 2013. Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. stoljeća. Ranko Matasović (ur.). Od indoeuropeistike do kroatistike : Zbornik u čast Daliboru Brozoviću. Zagreb: HAZU, 339˗360.
 17. Gjurkova, Aleksandra; Milan Mihaljević. 2014. Upravni i neupravni govor u hrvatskoj i makedonskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezika. Mislav Ježić, Ivan Andrijanić, Krešimir Krnic (ur.). Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću. Zagreb: FF Press, 139˗171.

Stručni radovi

a) Stručni članci

 1. Mihaljević, Milan. 1979. Montagueova gramatika. Suvremena lingvistika 19˗20: 65˗71.

b) Prikazi

 1. Mihaljević, Milan. 1981. Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.˗11. Jahrhundert. Slovo 31: str. 153˗157.
 2. Mihaljević, Milan. 1982. Lingvistika i politika Noama Chomskog. Suvremena lingvistika 23˗24: 64˗66.
 3. Mihaljević, Milan. 1985. Stjepan Damjanović: Tragom jezika hrvatskih glagoljaša. Slovo 35: 208˗215.
 4. Mihaljević, Milan. 1987. Einführung in die slavischen Sprachen, herausgegeben von Peter Rehder. Slovo 37: 202˗205.
 5. Mihaljević, Milan. 1988. Litterae Slavicae Medii Aevi Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae, herausgegeben von Johannes Reinhart. Slovo 38: 125˗138.
 6. Mihaljević, Milan. 1990. Sprache und Literatur Altrusslands: Aufsatzsammlung, herausgegeben von Gerhard Birkfellner. Slovo 39˗40: 229˗233.
 7. Mihaljević, Milan. 1993. Thorvi Eckhardt: Azbuka Versuch einer Einführung in das Studium der slavischen Paläographie. Slovo 41˗43: 274˗277.
 8. Mihaljević, Milan. 2004. Fonološki opisi hrvatskoga jezika. Jezik 54/4: 155˗157.
 9. Mihaljević, Milan. 2006. LANA HUDEČEK, Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. st. Slovo 58: 384˗352.
 10. Mihaljević, Milan. 2009. STJEPAN DAMJANOVIĆ, Jezik hrvatskih glagoljaša. Matica hrvatska, Zagreb 2008, 360 str. Slovo 59: 395˗400.
 11. Mihaljević, Milan. 2014. Ranko Matasović, »Slavic Nominal Word-Formation: Proto-Indo-European Origins and Historical Development«. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2014, str. 221. Suvremena lingvistika 78/2: 225˗231.

c) Leksikografija

 1. Grabar, Biserka; Marija-Ana Dürrigl; Marija Klenovar; Vjera Lopina; Milan Mihaljević; Irena Miličić; Ivana Mulc; Anica Nazor; Ksenija Režić; Vesna Stipčević; Marinka Šimić; Josip Tandarić; Jasna Vince Marinac; Anica Vlašić-Anić; Antonija Zaradija Kiš. 2000. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. I. svezak: a1 ˗ vrêdь. Zagreb: Staroslavenski institut.
 2. Klenovar, Marija; Milan Mihaljević; Ivana Mulc. 2001. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 11: vrêdьnь ˗ vsue. Zagreb: Staroslavenski institut.
 3. Badurina-Stipčević, Vesna; Marija-Ana Dürrigl; Marija Klenovar; Milan Mihaljević; Irena Miličić; Ivana Mulc; Antonija Zaradija Kiš. 2005. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 11: vêĉe ˗ gorušьnь. Zagreb: Staroslavenski institut.
 4. Badurina-Stipčević, Vesna; Marija-Ana Dürrigl; Marija Klenovar; Vida Lučić; Milan Mihaljević; Ivana Mulc; Antonija Zaradija Kiš. 2007. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 14: gorši ˗ danь1. Zagreb : Staroslavenski institut.
 5. Badurina Stipčević, Vesna; Marija Klenovar; Milan Mihaljević; Jozo Vela; Jasna Vince. 2008. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae. Sveščić 15: danь1 – dovolnê. Zagreb: Staroslavenski institut.
 6. Dürrigl, Marija-Ana; Marija Klenovar; Milan Mihaljević; Marinka Šimić; Jozo Vela; Antonija Zaradija Kiš. 2009. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 16: dovolstvo ˗ dučiti. Zagreb: Staroslavenski institut.
 7. Dürrigl, Marija-Ana; Marija Klenovar; Milan Mihaljević; Lucija Turkalj; Vida Vukoja. 2010. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 17: duša - edinosrьdno. Zagreb: Staroslavenski institut.
 8. Klenovar, Marija; Ana Kovačević; Milan Mihaljević; Jozo Vela; Jasna Vince; Vida Vukoja. 2014. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sveščić 20: žrьtva ˗ zapovêdnica. Zagreb: Staroslavenski institut.

Uredničke knjige

 1. Mihaljević, Milan; Josip Kosić. 1999. Vesperal. Vrbnik: Župni ured Vrbnik. (jezični urednik i prevoditelj na crkvenoslavenski, lektor za crkvenoslavenski i korektor)
 2. Dürrigl, Marija-Ana; Milan Mihaljević; Franjo Velčić (ur.). 2004. Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2. ˗6. listopada 2002). Zagreb ˗ Krk: Staroslavenski institut ˗ Krčka biskupija.
 3. Mihaljević, Milan (prir.). 2014. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ˗ Staroslavenski institut.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.