Plan rada za 2018. godinu

 • objavljivanje faksimila i transliteracije drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara
 • organiziranje međunarodnoga znanstvenoga skupa posvećenoga rimskim brevijarima
 • u paleografskim istraživanjima planira se ponuditi strukturirani pregled grafomorfoloških različitosti Drugoga beramskoga brevijara
 • utvrđivanje mjesta Drugog beramskog brevijara u odnosu na dvije matice hrvatskoglagoljskih brevijara;
 • utvrđivanje značenja Drugog beramskog brevijara u rekonstrukciji hrvatskoglagoljske Biblije
 • utvrđivanje književne i izvanknjiževne funkcije tekstova
 • uspoređivanje homiletskih tekstova Drugoga beramskoga brevijara s onima iz drugih brevijara
 • usporedba sadržaja narativnih izvanbiblijskih lekcija iz Proprium Sanctorum Drugog beramskog brevijara sa značajnijim obradama istih tema u hrvatskoj i europskoj književnosti;
 • početak pisanja studije o rezultatima tematoloških istraživanja narativnih izvanbiblijskih lekcija u Proprium Sanctorum Drugog beramskog brevijara
 • inventarizacija, katalogizacija i opis srodnih likovnih prikaza u domaćem glagoljaškom, istarskom okružju, i to: minijatura (beramski misali Ms 162 i 164; zidne slike; grafiti)
 • liturgijsko-teološka i liturgijsko-povijesna analiza sadržaja euholoških obrazaca sanktorala
 • istraživanje morfologije i sintakse drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara – sintaksa padeža i prijedložnih izraza, tvorba imenica, sintaksa pridjeva i participa, sintaktičke službe participa i odnos tih oblika prema hrvatskim glagolskim pridjevima i glagolskim prilozima; sastavljanje potkorpusa priloga i uspoređivanje s ukupnim korpusom hrvatskoglagoljskih tekstova
 • istraživanje leksema koji ukazuju na južni put (ohridizmi i preslavizmi)

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.