dr. sc. Josip Galić, znanstveni suradnik

dr. sc. Josip Galić, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Zagreb, Demetrova
josip.galic@stin.hr

 

Područje istraživanja:

 • fonologija, morfologija i sintaksa hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika
 • jezik hrvatskoglagoljskih neliturgijskih zbornika
 • povijest hrvatskoga jezika
 • dijalektologija

Radno iskustvo:

 • 2014. – danas: Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku (asistent 2014. – 2020.; poslijedoktorand 2020. – danas)

Obrazovanje:

 • 2014. – 2019.: Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije)
 • 2011. – 2013.: Diplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti na Filozoskome fakultetu Sveučilišta u Splitu (magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti)
 • 2008. – 2011.: Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti na Filozoskome fakultetu Sveučilišta u Splitu (prvostupnik hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti)

Znanstveni projekti:

 • 2015. – 2019. Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika (voditelj: prof. dr. sc. Josip Lisac)
 • 2020. – danas: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)

Aktivnosti

Organizacija znanstvenih skupova

 • Petar Zoranić, Planine (1569. – 2019.). Zadar, 30. – 31. kolovoza 2019. (član organizacijskoga odbora)
 • Prvi Brešanov svibanj. Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana: tekst i kontekst. Zadar, 18. – 19. svibnja 2019. (član organizacijskoga odbora)

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • 34. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Značenje u jeziku – Od individualnoga do kolektivnoga. Split, online, 24. – 26. rujna 2020.: "Obezglavljene" odnosne rečenice u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima.
 • Zadarski filološki dani 8. Zadar, 8. – 9. studenoga 2019.: O gramatikama Andrije Stazića.
 • Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća. Zagreb, 20. rujna 2019.: Sintaksa vokativnih skupina u jeziku hrvatskih protestantskih izdanja.
 • 33. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Značenje u jeziku – Od individualnoga do kolektivnoga. Rijeka, 16. – 18. svibnja 2019.: Frazemi u Brešanovoj drami Predstava 'Hamleta' u selu Mrduša Donja i njezinu prijevodu na istromletački dijalekt (u suautorstvu s Magdalenom Nigoević).
 • Jezikoslovno-pjesnički skup Domaća rič 14. Sali, 26. – 27. travnja 2019.: O jeziku zadarskoga prikazanja o Juditi.
 • Hrvatski sintaktički dani. Sintaksa zavisnosložene rečenice. Osijek, 17. – 19. svibnja 2018. Umetnuti imperativi u kajkavskim govorima.
 • Prvi Brešanov svibanj: Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana: tekst i kontekst. Zadar, 18. – 19. svibnja 2018. Strategije intenzifikacije u Brešanovoj drami Predstava 'Hamleta' u selu Mrduša Donja i njezinu prijevodu na istromletački dijalekt (u suautorstvu s Magdalenom Nigoević).
 • Jezikoslovno-pjesnički skup Domaća rič 13. Zadar, 22. travnja 2017.: Izražavanje dopusnosti u govoru Niskoga u Dalmatinskoj zagori.
 • 13. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Zagreb, 29. – 30. rujna 2016.: Kajkavski govori u okolici Jastrebarskog: Petrovina i Domagović (u suautorstvu s Josipom Liscem)
 • Znanstveni skup o Kalima, Zadar – Kali, 25. – 26. rujna 2015.: Osnovne značajke kaljskoga govora (u suautorstvu sa Sandrom Hadžihalilović).
 • Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 28. – 30. svibnja 2015.: O glagolskim oblicima u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku.
 • Jezikoslovno-pjesnički skup Domaća rič 12, Pag, 25. travnja 2015.: Iz sintakse niščanskoga govora.
 • Znanstveni skup Otok Vir, Zadar – Vir, 16. – 18. travnja 2015.: Virski govor (u suautorstvu s Josipom Liscem)
 • 6. hrvatski slavistički kongres. Vukovar – Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.: Složeni glagolski oblici u Hrvojevu misalu.
 • Oltre i confini: Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano. Beograd, 25. – 26. svibnja 2012.: Titolazione giornalistica italiana e croata a confronto (u suautorstvu s Magdalenom Nigoević).
 • Dani Ive Škarića: Međunarodna konferencija o retorici. Postira, 19. – 22. travnja 2019. Representation and Reception of Paraphrase in Newspaper Headlines (u suautorstvu s Anitom Runjić-Stoilovom)

Administrativni poslovi

 • 2014. – 2015.: tajnik i član organizacijskoga odbora Međunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Zoranićeva arkadija Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2016. – 2020.: tajnik časopisa Croatica et Slavica Iadertina Odjela za kroatistiku i Odjela za rusistiku Sveučilišta u Zadru

Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

Uredničke knjige

 • Bibliografija Josipa Lisca. 2019. Ur. Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru. Zadar. 
 • Božin, Davor. 2019. Rječnik i govor starih žitelja otoka Rave. Ur. Faričić, Josip; Galić, Josip. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar.
 • Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. 2020. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar.

Znanstveni radovi

 • Nigoević, Magdalena; Galić, Josip. 2012. Figuratività dei titoli giornalistici italiani e croati. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 5. 265–277.
 • Nigoević, Magdalena; Galić, Josip. 2013. Titolazione giornalistica italiana e croata a confronto. Italica Belgradensia 1. 198–212.
 • Runjić-Stoilova, Anita; Galić, Josip. 2013. The Representation and Reception of Paraphrase in Newspaper Headlines. What Do We Know About The World? Rhetorical and Argumentative Perspectives. Ur. Kišiček, Gabrijela; Žagar, Ž. Igor. Windsor Studies in Argumentation – Digital Library Dissertationes series. Windsor. 257–269.
 • Brešan, Tanja; Galić, Josip. 2014. Sklonidbeni sustav imenica Budmanijeve Grammatice della lingua serbo-croata (illirica). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 52/2. 499–520. 
 • Galić, Josip. 2014. Jednostavni glagolski oblici u Hrvojevu misalu. Slovo 64. 79–152. 
 • Galić, Josip. 2015. Složeni glagolski oblici u četveroevanđelju Hvalova zbornika. Croatica et Slavica Iadertina 11/1. 19–36.         
 • Galić, Josip; Lisac, Josip. 2015. Govor otoka Vira i njegov leksik. Čakavska rič 43/1–2. 5–30. 
 • Galić, Josip. 2016. Prozodijske osobitosti govora Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 9. 37–56.
 • Galić, Josip. 2016. Jednostavni glagolski oblici u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Ur. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 119–138.
 • Galić, Josip. 2016. Složeni glagolski oblici u Hrvojevu misalu. Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. Prvi svezak. Ur. Botica, Stipe; Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa; Vidović Bolt, Ivana. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. 3–13.
 • Galić, Josip; Lisac, Josip. 2016. Čakavština Milene Rakvin Mišlov i kaljski govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 20. 57–78. 
 • Galić, Josip; Lisac, Josip. 2016. Virski govor. Otok Vir. Ur. Magaš, Damir. Zadar – Vir. Sveučilište u Zadru – Općina Vir. 465–474.
 • Galić, Josip. 2017. Govor otoka Rave. Rječnik i govor starih žitelja otoka Rave. Božin, Davor. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 11–60.
 • Galić, Josip. 2017. Gramatičko ustrojstvo rečenice u niščanskome govoru. Domaća rič 12. Zbornik radova. Ur. Paštar, Ivan. Ogranak Matice hrvatske u Zadru – Ogranak Matice hrvatske u Pagu. Zadar – Pag. 205–230.
 • Galić, Josip; Lisac, Josip. 2017. Kajkavski govori u okolici Jastrebarskog: Petrovina i Domagović. Hrvatski dijalektološki zbornik 21. 129–145.
 • Galić, Josip; Hadžihalilović, Sandra. 2017. Osnovne značajke kaljskoga govora. Kali. Ur. Faričić, Josip. Sveučilište u Zadru – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Općina Kali. Zadar. 407–423.
 • Galić, Josip; Mihaljević, Milan. 2018. Jedan zanimljiv dijalektizam u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk. Ur. Stolac, Diana. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 103–112.
 • Galić, Josip. 2018. Fonološke osobitosti Zbornika u Berčićevoj zbirci br. 5 i Fatevićeva zbornika duhovnoga štiva. Slovo 68. 99–169. ()
 • Galić, Josip. 2019. Izražavanje dopusnosti u govoru Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Domaća rič 13. Zbornik radova. Ur. Paštar, Ivan. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 193–204.
 • Galić, Josip. 2019. Fonološki opis novoštokavskih ikavskih govora Vrličke krajine u svjetlu drugih govora Dalmatinske zagore. Croatica et Slavica Iadertina 15/1: 73–103. 
 • Galić, Josip. 2019. Embedded imperatives in Kajkavian dialects of Croatian. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2: 383–400. 
 • Nigoević, Magdalena; Galić, Josip. 2020. Strategije intenzifikacije u Brešanovoj drami Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja i njezinu prijevodu na istromletački dijalekt. Prvi Brešanov svibanj. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana održanog od 18. do 19. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zadru. Ur. Gospić, Ana; Levanat Peričić, Miranda. Sveučilište u Zadru. Zadar. 139–163. ISBN: 978-953-331-296-5.
 • Galić, Josip; Nigoević, Magdalena. 2020. Frazemi u Brešanovoj drami "Predstava 'Hamleta' u selu Mrduša Donja" i njezinu prijevodu na istromletački dijalekt. XXXIII. Međunarodni znanstveni skup HDPL-a, "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga". Ur. Matešić, Mihaela; Martinović, Blaženka. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 139–153. ISBN: 978-953-8281-05-1
 • Galić, Josip. 2020. O jeziku zadarskoga prikazanja o Juditi. Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 261–278. ISBN: 978-953-331-301-6
 • Galić, Josip. /uskoro/. Sintaksa vokativnih skupina u jeziku hrvatskih protestantskih izdanja. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Eterović, Ivana; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

Prikazi (izbor)                                                             

Poveznica na CROSBI: 

 

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.