dr. sc. Ana Šimić (r. Kovačević), viša znanstvena suradnica

dr. sc. Ana Šimić (r. Kovačević), viša znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
ana.simic@stin.hr

Područje istraživanja

Paleoslavistika, paleokroatistika, povijest hrvatskoga jezika, sintaksa, tekstologija, leksikografija

Radno iskustvo

 • 2019. – danas: viša znanstvena suradnica na Staroslavenskom institutu
 • 2012. – 2019.: znanstvena suradnica na Staroslavenskom institutu
 • zimski semestar akad. godine 2017./2018. vanjska suradnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • ljetni semestar akad. godine 2011. / 2012.: vanjska suradnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • 2006. – 2012.: znanstvena novakinja na Staroslavenskom institutu

Obrazovanje

 • 2012. doktorat Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku)
 • 2006. diploma kroatistike i lingvistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ostalo

 • 2018./2019., Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu: program cjeloživotnoga obrazovanja Kršćanska kulturna baština Splita i okolice
 • 21.–23. lipnja 2018., Ljubljana: seminar Empirical data in linguistics: from research design to data analysis (organizatori: ReLDI i JANES)
 • Ljetna škola suvremenoga grčkoga i starogrčkoga jezika (Chios, 13. – 26. rujna 2015.)
 • 1. ožujka – 30. lipnja 2014. Poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Beču (Institut za slavistiku)
 • 11. – 28. kolovoza 2008. Ohrid. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture

Znanstveni projekti

 • 2019.–danas. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditelj dr. sc. Jozo Vela)
 • 2014. – danas: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2014. – 2018.: Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditeljica: dr. sc. Vida Vukoja)
 • 2013. – 2014. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva (voditelj: akad. Stjepan Damjanović)
 • 2010. – 2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2006. – 2013. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditelj: akad. Anica Nazor)

Pozvana predavanja

 • Slavonic legacy of Cyril and Methodius: yesterday, today and tomorrow. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (17. lipnja 2020.)
 • Od opata Držihe do Oluje sa sjevera. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (29. svibnja 2018.)
 • Kako glagoljaju suvremeni glagoljaši? Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica. (16. veljače 2017.)
 • Glagoljica i glagoljska baština: od A(z) do (i)Ž(ice). Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik. (20. siječnja 2017.)
 • Drevna glagoljica i moderni glagoljaši (u okviru projekta Hrvatska glagoljaška baština organizirali Društvo prijatelja glagoljice i Nadbiskupijski pastoralni institut. Zagreb, 14. 12. 2016.)
 • Duplex negatio negat in Croatian (Church Slavonic): a historical and cross-linguistic perspective. Linguistisches Forum an der Universität Regensburg (18. 05. 2016).

Aktivnosti

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

 • Naked are nations without books, Prag, 28. veljače – 1. ožujka 2019. (Three more paradoxes of the Cyrillo–Methodian mission (the post-mission period perspective)).
 • Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 4. – 7. listopada 2018. (Kapituli u II. beramskom brevijaru, u suautorstvu s J. Velom)
 • Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax, Salzburg (Austrija), 3. – 4. studenoga 2017. (Croatian Church Slavonic non-strict negative concord proper in the light of Latin source texts:The Second Beram Breviary case study)
 • Fenomen glagoljice, Biograd – Zadar, 12. – 13. svibnja 2017. (Glagoljski natpisi na ljudskoj koži)
 • International Symposium on Verbs, Clauses and Constructions. Logroño, 26. – 28. 10. 2016. (The history of non-verbal constructions with demonstrative identifiers in Croatian)
 • Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige. Split, 29. - 30. 9. 2016. (Glagoljska knjiga i srednjovjekovno društvo: Početak demokratizacije pismenosti i učenosti u Hrvatskoj)
 • Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Zagreb, 29. 06. – 01. 07. 2016. (Istraživački izazovi obrade Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, u suautorstvu s M. Klenovar i J. Velom)
 • 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Leiden, 2 – 5 September 2015 (Negative concord varieties in early Slavic: The case of Croatian Church Slavonic)
 • 5. Hrvatski sintaktički dani. Osijek, 7. – 9. svibnja 2015. (Leksička kvantifikacija u hrvatskoglagoljskim tekstovima)
 • Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. 9. 2014. (Između pragmatike i gramatike: izbor aspekta u oblikovanju imperativa, u suautorstvu sa Z. Kolaković)
 • Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Zagreb, 21. – 27. 10. 2013. (Neki novi glagoljaši)
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Zagreb, 27. – 28. 9. 2013. (Žena, majka, kraljica: sv. Elizabeta Ugarska u hrvatskoglagoljskim brevijarima)
 • Осмиот научен собир на млади македонисти. Скопје, 16 – 18. 5. 2013. (Leksemi s predmetkom "bez-" u makedonskom crkvenoslavenskom jeziku)
 • Lovran u riječi, riječ u Lovranu. 20. 4. 2013. (Zapažanja o sintaksi Kvaderne kapitula lovranskoga, u suatorstvu s L. Turkalj)
 • Hrvatski sintaktički dani. Osijek, 8. – 10. 11. 2012. (Red riječi i negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Krk, 5. – 6. 10. 2012. (Sveze s leksemima kruhь i hlêbь u hrvatskoglagoljskim tekstovima)
 • 6. Научен собир на млади македонисти. Скопје, 18. – 20. 12. 2008. (Čestica ne li u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom, u suautorstvu s L. Turkalj)
 • 12. Međunarodni skup slavista. Opatija, 22. – 25. 6. 2007. (Uzvici u hrvatskoglagoljskim tekstovima)

Članstva

 • Hrvatsko filološko društvo
 • Societas Linguistica Europaea

Vijeća, uredništva, organizacijski odbori

 • Članica Znanstvenoga vijeća Staroslavenskoga instituta
 • Članica uredništva časopisa Staroslavenskoga instituta Slovo
 • Članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstveno-stručnoga skupa Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija (Zagreb, 29.06.-01.07. 2016.)
 • Članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenoga skupa Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti (Zagreb 21.-27. 10. 2013)

Odabrana bibliografija

 • 2021. Šimić, Ana, Jozo Vela. From the little chapters to the big question: how were the Croatian Glagolitic breviaries and missals compiled? Slovo 71: 121–168.
 • 2020. Šimić, Ana. Glagoljska pismenost i glagoljaška demokratizacija pismenosti. Croatica et Slavica Iadertina XVI/I: 75–99.
 • 2019. Šimić, Ana. Non-verbal clauses with demonstrative identifiers in the history of Croatian. Fluminensia 31/1: 85–101.
 • 2018. Šimić, Ana, Jozo Vela. Dijakronijska analiza odnosa vida i pravoga jednostavnoga niječnog imperativa u hrvatskom jeziku. Fluminensia 30/2: 171–188.
 • 2017. Šimić, Ana. Mikrostruktura i istraživački izazovi obrade Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Filologija 69: 99–128.
 • 2017. Sročnost višečlanih subjekata s predikatom: raščlamba hrvatskoga crkvenoslavenskoga korpusa. Slověne (Vol 6, No1), 148–170.
 • 2016. Negacija od čestice do teksta. Usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti. (Zagreb, 2016, Staroslavenski institut)
 • 2015. Žena, majka, svetica: Elizabeta Ugarska u latinskim i hrvatskoglagoljskim izvorima. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 47/1, 309-335.
 • 2014. Marija Klenovar, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Jozo Vela, Jasna Vince, Vida Vukoja. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 20. (žrьtva – zapovêdnica). Zagreb: Staroslavenski institut.
 • 2014. Ana Kovačević. Prilozi. Uzvici. Čestice. u Hrvatski crkvenoslavenski jezik (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut)
 • 2014. Ana Kovačević. Nepromjenjive riječi u "Činu svetac" Kožičićeva "Misala hruackoga". Ricerche slavistiche 58; 163-184.
 • 2013. Ana Kovačević. Red riječi i negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39; 497-508.
 • 2010. Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Sandra Sudec. Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. Slovo 60; 359-476.
 • CROSBI: bib.irb.hr

Recenzije

 • Filologija
 • Fluminensia
 • Slovo
 • Suvremena lingvistika
 • Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu
   

Nagrade i priznanja

 • 2017. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu, za područje filoloških znanosti.
 • Ernst Mach Stipendium – weltweit (2014.)
 • Top stipendija za Top studente (2004).

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.