dr. sc. Mateo Žagar, redoviti profesor

dr. sc. Mateo Žagar, redoviti profesor

Predstojnik Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo
Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, Zagreb
+385 (0)98 1354 535
mzagar@ffzg.hr
www.ffzg.unizg.hr
 
 

Područje istraživanja

 • glagoljska i ćirilska paleografija, hrvatski crkvenoslavenski jezik, predstandardizacijsko razdoblje hrvatskoga jezika

Osnovno područje znanstvenog istraživanja koje stoji u izravnoj vezi s planiranim radom u okviru novoosnovanog Znanstvenog centra izvrsnosti upravo su paleografska proučavanja hrvatske glagoljice. Doktorirao sam tezom „Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st.“ (2000)  u kojima sam ponudio mogućnost suvremene paleografske analize najstarijih hrvaskih glagoljskih tekstova, utemeljene ponajprije na jezikoslovnoj optici. Teorijske okvire takva pristupa objavio sam u knjizi „Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova“ (2007), a detaljnu razradu najstarijih glagoljičkih tekstova makedonske, bugarske i češke provenijencije, s naznakama prvih pojava na hrvatskom prostoru, predstavio sam u knjizi „Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (X. i XI. st.)“. Metodološki obrasci primijenjeni na starijim tekstovima i na najstarijim hrvatskima u kojima se vide tendencije prema oblikovanju posebnog hrvatskog tipa glagoljice, poznatog pod nazivom „uglata“ ili „ustavna“ glagoljica, i njegovo konačno oblikovanje u XIII. st., osnovna su pretpostavka za analizu i primjenu znanja na korpusu rukopisa beramske pisarske škole.

Radno iskustvo

 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: mlađi asistent (1991), asistent (1993), docent (2002), izvanredni profesor (2006), redoviti profesor (2010).

Obrazovanje

 • 1990. diplomirao „profesor hrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti“
 • 1993. magistrirao temom „Koherencija natpisa Bašćanske ploče“
 • 2000. doktorirao tezom „Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st“

Znanstveni projekti

 • suradnik na projektu „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“ 2007-2013 (voditelj akademik Stjepan Damjanović)

Aktivnosti

Odabrana izlaganja na skupovima

 • Žagar, Mateo: "Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform" Konferencija  Dalmatien als europaeischer Kulturraum, Bonn, listopad 2003.
 • Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», Konferencija «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent'r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342.
 • Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Znanstveni skup  u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626.
 • Žagar, Mateo: „Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje“, Znanstveni skup „Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara na Rijeci“, Rijeka, 16. IX. 2011.
 • Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, Slavistički kongres u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35.

Organiziranje skupova

 • Znanstveni kolokvij u čast 70. rođendana akademika Josipa Bratulića, Matica hrvatska, Zagreb 2010. – glavni organizator; Znanstveni kolokvij u čast 65. rođendana akademika Stjepana Damjanovića, Filozofski fakultet, Zagreb 2011. – glavni organizator Znanstveni skup „Hrvatska ćirilička baština“, HAZU, Zagreb 2012. – član organizacijskog odbora Znanstveni skup „Trans-misija kroatistike“, Poznanj 2013. – inicijator i član organizacijskog odbora

Gostovanja na inozemnim sveučilištima

 • u Budimpešti 1994. i 2011., u Udinama 1998., u Ljubljani 1997., 1999., 2000., Londonu 2001., Würzburgu 2002., Heidelbergu 2003., Oslu 2008., Grazu 2008., Tuzli 2010., Rimu 2012., Skoplju 2013., Kopenhagenu 2013., Beču 2013. i Firenci 2014.

Popularizacija znanosti

 • niz predavanja o glagoljici i hrvatskoj knjižnoj baštini (Dubrovnik 1995., Daruvar 2006., Čazma 2006., Virovitica 2007., Podravska Slatina 2007., Vinkovci 2008., Bjelovar 2014.)

Nagrade i priznanja

 • Godine 2008. dobio Godišnju nagradu HAZU za znanost za knjigu "Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova" (Matica hrvatska, 2007).

Članstva

 • član Hrvatskoga filološkoga društva
 • član Matice hrvatske
 • član suradnik HAZU

Uredništva, organizacijski odbori

 • Član međunarodnog znanstvenog savjeta časopisa "Richerche slavistiche" (ur. Mario Capaldo) od 2008. g.
 • Od 2008. g. član Upravnog vijeća Staroslavenskoga instituta.

Bibliografija

Relevantni radovi vezani uz projekt Znanstvenog centra izvrsnosti

 1. Žagar, Mateo: “Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina)”, u: Zbornik radova “Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur”, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission (ur. Heinz Miklas), Beč 2000, str. 164-174
 2. Žagar, Mateo: “Ortografija natpisa Bašćanske ploče”, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Rijeka-Baška 2000, str. 211-225.
 3. Žagar, Mateo: “Hrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st.”, Dometi 7-12, godina IX – 1999, Rijeka 2000, str. 39-45
 4. Žagar, Mateo (s Nikom Kapetanićem): “Najjužniji hrvatski glagoljski natpis”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48
 5. Žagar, Mateo: “Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima”, u: Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-318
 6. Žagar, Mateo: “Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala” u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova međunarodnog znastrvenog simpozija, Zadar-Preko 2000, Zagreb 2001, str. 231-248
 7. Žagar, Mateo: ”Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima”. // Croatica. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXX (Zagreb 2002 - godina izlaska iz tiska; 2000. - godina na koricama), 31-65
 8. Žagar, Mateo: «Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice”, u: B'lgari i H'rvati prez vekovete, Božilova, Rumjana (ur.) Sofija 2003, 31-42
 9. Žagar, Mateo (s Milanom Paunom): “Slavonski glagoljski natpisi”, u: Zbornik sa znanstvenog skupa Glagoljica i hrvatski glagolizam, održanog u Krku 2002, Zagreb 2004, 271-284
 10. Žagar, Mateo. «Jezikoslovni temelji paleografije: glagoljičko motrište”,  u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.), Zagreb 2005, 23-42
 11. Žagar, Mateo: «Grafolingvistika i stari tekstovi: osebujnosti pisanog jezika” , u: Od fonetike do etike (zbornik), Pranjković, Ivo (ur.). Zagreb 2005, 223-258
 12. Žagar, Mateo: «Grafolingvistički opis Bečkih listića», u: Raukarov zbornik, Budak, Neven (ur), Zagreb 2005, 637-650
 13. Žagar, Mateo: Rešetarove paleslavističke teme: s margina, u: Zbornik o Milanu Rešetaru, Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb 2005, 295-304
 14. Žagar, Mateo: «Struktura Jagićeve glagoljske paleografje», u: Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici 10/1; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007, 117-128
 15. Žagar, Mateo: «Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva», u Slovo 56-57 (Zbornik Anice Nazor); Zagreb 2008, 695-708
 16. Žagar, Mateo: «Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. st», u: Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marko Samardžija), Ohrid, 10-16. rujna 2008, Zagreb 2008, 141-170
 17. Žagar, Mateo: "Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform", Dalmatien als europaeischer Kulturraum (ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte), Split 2010, 163-180
 18. Žagar, Mateo: "Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi", Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010, 171-183
 19. Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», u: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent'r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342
 20. Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Zbornik sa znanstvenoga skupa u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626
 21. Žagar, Mateo: “Hrvatska pisma u srednjem vijeku” u: Povijest hrvatskog jezika, ur. Bićanić, Ante (ur), Zagreb 2009, 107-220
 22. Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, A tko to ide, prilozi hrvatskih slavista na Međunarodnom slavističkom kongresu u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35
 23. Žagar, Mateo: "Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562): načela latiničkog prijepisa", u: Matak Dragutin (ur), Novi testament S. Konzula i A. Dalmatina, Zagreb 2013, 487-493
 24. Žagar Mateo: "Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st.", Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, (ur. Ante Bićanić), Zagreb 2013, 343-370

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.