dr. sc. Marija-Ana Dürrigl, znanstvena savjetnica

dr. sc. Marija-Ana Dürrigl, znanstvena savjetnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, 10000 Zagreb
+385 (0)1 2362 212
duerrigl@stin.hr

Područja istraživanja

 • hrvatskoglagoljska srednjovjekovna književnost – poetika, retorika, genologija, naratologija; performativnost hrvatske srednjovjekovne proze; hrvatski srednjovjekovni (glagoljski) medicinski tekstovi, književni opus Hildegarde iz Bingena

Radno iskustvo

 • 2017. – znanstvena savjetnica, Staroslavenski institut, Zagreb
 • 2008. – 2017. – viša znanstvena suradnica, Staroslavenski institut, Zagreb
 • 1999. – 2008. – znanstvena suradnica, Staroslavenski institut, Zagreb (reizbor 2006.)
 • 1995. – 1999. – viša asistentica, Staroslavenski institut, Zagreb
 • 1990. – 1995. – istraživačica-suradnica, Staroslavenski institut, Zagreb

Obrazovanje

 • 1995. –  obranila doktorsku disertaciju "Genološke i poetološke odrednice hrvatskoglagoljskih vizija i prenja" (mentor: akademik Eduard Hercigonja), Sveučilište u Zagrebu
 • 1989. – diplomirala južnoslavensku filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 1984. – maturirala u Centru za kulturu i umjetnost, Zagreb

Znanstveni projekti

 • Književna istraživanja hrvatskoga srednjovjekovlja (voditelj: akademkinja Ivanka Petrović, 1991.-2006.)
 • Ikonografija u medicini (voditelj: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, 2002.-2006.)
 • Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (voditelj: akademkinja Ivanka Petrović; 2007.-2013.)
 • Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst (voditelj: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić; 2007.-2013.)

Aktivnosti

Pozvana predavanja

 • "Kroatisch-Glagolitische medizinische Texte", Universität Wien 2005. i Karl-Franzens Universität Graz 2010;
 • Medicinski fakultet u Zagrebu, diplomski studij, predavanje "Hrvatski glagoljski medicinski tekstovi" (akad. god. 2004.-2005; 2005-2006);
 • Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, doktorski studij kroatologije, predavanje "Literarni dosezi hrvatskih glagoljaša" (2006., 2008., 2010.)

Izlaganja na skupovima

 • 1. hrvatski slavistički kongres, Pula (Hrvatska) 19-23. 09.  1995 (predavanje: Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija )
 • 1. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb (Hrvatska), 9-11. 12. 1999 (predavanje: Medicinski tekstovi u hrvatskoglagoljskim spomenicima: polazišta za interdisciplinarno proučavanje) (s dr. Fatović-Ferenčić)
 • Znanstveni skup o Ivanu Milčetiću, Varaždin (Hrvatska), 16. 11. 2001. (predavanje: Ivan Milčetić o najstarijoj hrvatskoglagoljskoj ljekaruši)
 • Rudolf Strohal i njegovo djelo, Karlovac (Hrvatska), 20. 10. 2006. (izlaganje: Prinos Rudolfa Strohala poznavanju hrvatskoglagoljskih medicinskih tekstova)
 • Znanstveni skup povodom 500. obljetnice Senjske tiskare (1494-1508-2008), Senj (Hrvatska), 23. 04. 2008. (izlaganje: Senjska "Meštrija od dobra umrtija" kao zrcalo svoga vremena)
 • Hagiographia Slavica, Beč (Austrija) 23.-25. 10. 2008. (izlaganje: Na marginama hagiografije – hrvatskoglagoljske eshatološke vizije)
 • Az grišni dijak Branko pridivkom Fučić, Malinska-Dubašnica (Hrvatska), 30.01. – 01.02. 2009 (izlaganje: Crkva sv. Marije u Bermu: etičko i retoričko "čitanje" fresaka)
 • Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka (Hrvatska) 2010 (izlaganje: Razgovor Misli i Duše – između prenja, propovjednosti i meditacije)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, Krk (Hrvatska), 5.-6. X. 2012 (izlaganje: Signali usmenosti hrvatskoglagoljske pripovjedne i propovjedne proze, s A. Radošević)
 • Tihi pregaoci – fra Emerik Pavić, Osijek (Hrvatska) 23.-25. 05. 2013. (izlaganje: "Cvit likarije" kao prva hrvatske zdravstvenoprosvjetiteljska uspješnica) (s dr. Fatović-Ferenčić)
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu/Tertiary Glagolitic tradition in European context, Zagreb (Hrvatska) 27.-28- 09. 2013 (izlaganje: Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića) (s dr. Fatović-Ferenčić)
 • Glagoljaška tradicija u povijesti slavenske pismenosti/Glagolitic tradition in the history of the Slavonic literacy, Zagreb (Hrvatska) 21-27. 10. 2013: 25 (izlaganje: O literarnim dosezima hrvatskih glagoljaša)
 • Šesti  hrvatski slavistički kongres, Vukovar-Vinkovci 10.-13. 09. 2014. (predavanje: Zrcalnost eshatoloških ciklusa u Petrisovu zborniku)

Organiziranje skupova

 • Glagoljica i hrvatski glagolizam. Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta, Zagreb-Krk 2.-6. 10. 2002, izlaganje: Odjeci samostanske medicine u hrvatskoglagoljskim rukopisima

Popularizacija znanosti

 • 4 predavanja u Društvu prijatelja glagoljice; predavanja u Hrvatskom liječničkom zboru, Društvu Klasične gimnazije u Zagrebu, Soroptimist klubu Zagreb i 2 izlaganja u Osnovnoj školi Dragalić
 • suradnja s ansamblom za ranu glazbu "Dialogos" iz Pariza
 • suradnja na projektu "Performing Medieval Narrative" (New York University, voditeljice: Evelyn Birge Vitz, Nancy Freeman Regalado, Marilyn Lawrence)

Nagrade i priznanja

 • Rektorova nagrada 1986. i 1988. godine

Članstva

 • Mađarska akademija znanosti i umjetnosti (Opći kolegij)
 • Hrvatsko filološko društvo
 • članica Znanstvenoga vijeća Staroslavenskoga instituta u Zagrebu
 • St. Hildegard Akademie. Zenrum für Wissenschaft, Forschung und  europäische Spiritualität (Njemačka)

Uredništva, Organizacijski odbori

 • Članica uredništva časopisa Slovo, Zagreb (izvršna urednica brojeva 60, 64 i 65)
 • Članica uredničkoga odbora časopisa Acta medico-historica Adriatica (Rijeka)
 • Članica organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa "Glagoljica i hrvatski glagolizam" (Zagreb-Krk 2.-6.10.2002)

Bibliografija - izbor

Hrvatska srednjovjekovna književnost - knjige

 • Dürrigl MA, Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada 2007
 • Dürrigl MA (ur.) Hrvatska srednjovjekovna proza II: Apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli, Matica hrvatska, Zagreb 2013.
 • Dürrigl MA, Mihaljević M, Velčić F. (ur.) Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta. Zagreb-Krk: Staroslavenski institut-Krčka biskupija 2004.
 • Dürrigl, M.-A., Eshatološke vizije u hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti. Poetičke i žanrovske značajke, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017
 • Hercigonja, E., Dürrigl M.-A. (prir.) Hrvatska Aleksandrida. Kasni odjek jednoga srednjovjekovnog romana, Zagreb: Matica hrvatska 2017

Poglavlja u knjigama

 • Dürrigl, M.-A. Bih usnul' a ne spah' – san kao viđenje, Prostori sna. Oniričko kao poetološki i antropološki problem (ur. Ž. Benčić, D. Fališevac), Disput, Zagreb 2012: 103-127
 • Badurina Stipčević, V, Dürrigl M.-A. Srednji vijek, Hrvatska književna enciklopedija sv. 4 (g. ur. V. Visković), Leksikografski zavod "M. Krleža", Zagreb 2012: 121-126
 • Dürrigl, MA, Na marginama hagiografije – hrvatskoglagoljske eshatološke vizije, Hagiographia Slavica (=Wiener slawistisches Almanach, Sonderband 82) (ed. J. Reinhart), Kubon&Sagner, Wien 2013: 45-58
 • Dürrigl, MA, Signals of Performability in the Croatian Glagolitic 'Legend of St John Chrysostom', Medieval and Early modern Performance in the Eastern Mediterranean (ur. A. Ozturkmen, E. B. Vitz), Brepols, Turnhout 2014: 46-62  
 • Dürrigl, MA, Some features of the Croatian text Slovo meštra Polikarpa, Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercą (ur. A. Dąbrowka, P. Stępień), Institut badań literackich PAN, Warszawa 2014: 82-91
 • Dürrigl, M.-A., Radošević, A. Miracles of Our Lady as a Mirror of Croatian Medieval Narrative Prose, Les Miracles de Notra-Dame du Moyen Age a nous jours (ur. J. L. Benoit, J. Root), Lyon: Jacques André Éditeur, 191-200

Članci - književnost (izbor)

 • Dürrigl, M.-A., Pogled u Petrisov zbornik kao zrcalo, Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akad. Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu (eds. T. Kuštović, M. Žagar), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada 2016: 95 – 108
 • Dürrigl, M.-A., Uz prijepor duše i tijela _ Viđenje sv. Bernarda” u hrvatskoglagoljskom Oxfordskom zborniku, Fluminensia 30, 1, 2018: 221- 236
 • Radošević, A., Dürrigl, M.-A. Glagoljska čitateljska zajednica na primjeru Drugoga beramskog brevijara, Slovo 70, 2020: 191-216
 • Dürrigl, M.-A., Zooantropomorfija u viziji svete Hildegarde iz Bingena, Bogoslovska smotra 90, 1, 2020: 107-124

Stariji radovi

 • Dürrigl MA, Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija, Prvi hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova, knj. 1, ur. S. Damjanović, HFD, Zagreb 1997: 549-556
 • Dürrigl MA, O nekim stilskim i genološkim osobinama teksta Ot’ ispovidi srama mirakul, Umjetnost riječi 44, 2000: 205-216
 • Dürrigl MA, O hrvatskoglagoljskim srednjovjekovnim egzemplima, Umjetnost riječi 46, 2002: 121-137
 • Dürrigl MA, Osobitosti hrvatskoglagoljskoga teksta Milost’ i Istina sretosta se Pravda i Mir’ obcelivasta se, Umjetnost riječi 47, 2003: 141-153
 • Dürrigl MA, Posebnost “Legende o Ivanu Zlatoustom” u kontekstu hrvatskoglagoljske pripovjedne proze, Umjetnost riječi 49, 2005: 1-16
 • Dürrigl, MA. Der Text „Kako se e duša s Misal'ju na kupь mênila i govorila“ zwsichen „reflexiver Prosa“ und Streitgedicht, Darъ slovesьny. Festschrift für Christoph Koch (ur. W. Hock, M. Meier-Brűgger), Kubon & Sagner, München 2007: 45-52
 • Dürrigl MA, Abrahamova vizija između "kazivanja" i "prikazivanja", Slovo 58, 2008: 45-61
 • Dürrigl MA, O čitanju, pisanju i kompiliranju u hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju, Slovo 60, 2010: 219-234
 • Dürrigl MA, Crkva Sv. Marije u Bermu – etičko i retoričko "čitanje" fresaka, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1990.) (ur. T. Galović), HAZU, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska-Dubašnica, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011: 355-364
 • Dürrigl MA, Razgovor duše i misli – između prenja, propovjednosti i meditacije, Slovo 61, 2011: 41-63

Članci - medicina (izbor)

 • Fatović-Ferenčić S, Dürrigl MA, Za zubi pomoć - odontološki tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima, Acta Stomatologica Croatica 1997, 31: 229-236
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Between Symbolism and Experience: Croatian Glagolitic Recipes (14th-15th Centuries) Dealing with Ocular Diseases, Collegium Antropologicum 23, 1, 1999: 249-254
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Deafness as self-representation of a 16th century poet, The Journal of Laryngology and Otology 113, 1999: 795-797
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Marginalia miscellanea medica in Croatian Glagolitic Monuments: A Model for Interdisciplinary Investigations, Viator. UCLA medieval and renaissance Studies, vol. 30, 1999: 383-396
 • Fatović-Ferenčić S, Dürrigl MA, Signa agoniae in a medieval priest's handbook. Translation and commentary on a text circa 1600, Theoretical Medicine and Bioethics 21, 2000: 331-337
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Introducing Death: A 15th Century Croatian Glagolitic Literary Text, Croatian Medical Journal 42, 6, 2001: 683-688
 • Dürrigl MA, Dürrigl  T, Fatović-Ferenčić S, Armut, Krankheit, Gebet – Gedanken bei der Betrachtung eines Votivbildes der heiligen Notburga, Wiener Medizinische Wochenschrift 152, 5/6, 2002: 159-160
 • Fatović-Ferenčić S, Dürrigl MA, Views on Sexuality in Croatian Medieval Sources, Croatian Medical Journal 45, 2004: 25-30
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić, S, "I am living in my own corpse" – the experience of tuberculosis in poems by A B Šimić, Medical Humanities 32, 1, 2006: 4-6
 • Dürrigl MA, O prirodnofilozofijskim zapisima vezanima uz ljudsku reprodukciju iz hrvatskoglagoljskoga "Lucidara", Acta medico-historica Adriatica 4, 1, 2006: 13-26
 • Fatović-Ferenčić S, Dürrigl MA, Poverty: Between Common Conscience and Public Health, Croatian Medical Journal 48, 2007: 585-594.
 • Dürrigl, M.-A., Fatović-Ferenčić, S. Hrvatske ljekaruše između medicine, vjere i književnosti, Karlobaške ljekaruše. Rasprave i građa za povijest znanosti knj. 9 (ur. M. Pećina, S. Fatović-Ferenčić), Zagreb 2009: 141-148
 • Dürrigl MA, (De)kompozicija srednjovjekovnih nabožnih tekstova sermones morales u »Ljubljanskom zborniku«, Umjetnost riječi, vol. 54, br. 1-2, 2010: 1-22
 • Dürrigl, M.-A., Fatović-Ferenčić S, Srednjovjekovlje: religijska moralnost i rađanje djelatnoga milosrđa, Medicinska etika (ur. S. Fatović-Ferenčić, A. Tucak), Medicinska naklada, Zagreb 2011: 9-16
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Životinje u hrvatskoglagoljskim ljekarušama, Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio (ur. S. Marjanić, A. Zaradija Kiš), Hrvatska sveučilišna naklada-Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012: 373-387
 • Fatović-Ferenčić S, Dürrigl, MA, Od nji vode načine se lipe, koje oči bolešljive kripe: "Cvit likarije" kao prva hrvatska zdravstvenoprosvjetiteljska uspješnica, Zbornik o Emeriku Paviću (ur. P. Knezović, M. Jerković), Zagreb 2014:135-146
 • Dürrigl MA, Fatović-Ferenčić S, Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 47, 2015: 383-392

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.