dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstveni suradnik

dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 1 2220024
sudec@stin.hr

Područje istraživanja

 • morfologija, tvorba riječi, morfologija i sintaksa pridjeva i participa u HCS i SCS, povijest jezika

Pridjevska fleksijska morfologija

Opisat će se sklonidba pridjeva, komparativa i participa (kratki i dugi oblik, razvoj od jednostavne i složene sklonidbe prema imeničkoj i pridjevsko-zamjeničkoj, utjecaj zamjeničke sklonidbe na sklonidbu pridjeva, tvrda i meka sklonidbena inačica i njihove mjestimične neutralizacije, utjecaj govornoga jezika, padežni sinkretizam, glasovne promjene u pojedinim padežnim oblicima).

Pridjevska tvorbena morfologija

Opisat će se tvorba pridjeva (sufiksalna i prefiksalna tvorba, slaganje, složeno-sufiksalna tvorba, popridjevljenje participa, korijenski i neizvedeni pridjevi) te stupnjevanje (tvorba komparativa i superlativa, neopisno i opisno stupnjevanje, relativno i apsolutno stupnjevanje).

Sintaksa pridjeva

Opisat će se sintaktičke službe pridjeva, položaj pridjeva u sintaktičkim cjelinama (red riječi) te upotreba kratkih i dugih oblika opisnih pridjeva za izražavanje kategorije određenosti.

Sintaksa participa

Istražit će se sintaktičke službe participa (atributa s jedne strane te glagolske dopune ili dijelova apsolutnih konstrukcija s druge strane) i odnos tih oblika prema hrvatskim glagolskim pridjevima i glagolskim prilozima.

Radno iskustvo

 • 2011.– znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • ak. god. 2011./12. vanjski suradnik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu
 • 2010.–2011. viši asistent, Staroslavenski institut
 • 2004.–2010. znanstveni novak, asistent, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“; mentor: prof. dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu („Komparacija pridjeva u hrvatskome tipu staroslavenskoga jezika“; mentor: prof. dr. sc. Stjepan Damjanović)
 • 1997. opća gimnazija

Ostalo

 • 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju (stipendija Seminara)
 • 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi (stipendija rumunjskog ministarstva obrazovanja)

Znanstveni projekti

 • 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević); područje: morfologija pridjeva i participa

Suradnja na projektima izvan matične ustanove

 • 2012./2013. projekt „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku (voditelj: akademik Stjepan Damjanović); područje: jezik Misala hrvackoga Šimuna Kožičića Benje (gramatički opis neličnih zamjenica i pridjeva)
 • 2012./2013. suradnica Povijesnoga društva otoka Krka: redaktura knjige Anđelka Badurine, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa – Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 2013.
 • 2008. projekt „Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti (voditeljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić); opis Poljakova fragmenta glagoljskoga misala (koji je služio kao omot korica Karlobaških ljekaruša)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Hrvatski filološki skup 9, Opatija, 2004.
 • Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2006.
 • Žgombićev zbornik i Mošćenice, 2. stručni i znanstveni skup „Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre“, Pula, 2007.
 • Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic,“Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Brno, Češka, 2008.
 • Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, VI. naučen sobir na mladi makedonisti, Skoplje, Makedonija, 2008.
 • Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita, Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu Branka Fučića „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, 2009. (s Milanom Mihaljevićem)
 • Upotreba dugih i kratkih oblika pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 2010.
 • Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 2012.
 • Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, 4. hrvatski sintaktički dani, Osijek, 2012.
 • Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, 8. naučen sobir na mladi makedonisti. Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova, Skoplje, Makedonija, 2013.
 • Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor, Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb, 2013.

Organiziranje skupova

 • članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“,  Krk, 5. i 6. listopada 2012.

Suradnja u djelatnostima popularizacije znanosti:

 • 2013. suautorica izložbe Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (s Majom Franković), Muzej Lábasház, Šopron, Mađarska, svibanj 2013.;
 • Konzervatorski odjel u Rijeci, Galerija Garbas, Rijeka, studeni 2013;
 • Galerija Eugen K., Memorijalna kuća Eugena Kumičića, Brseč, rujan 2014.;
 • Hrvatski centar / Kroatisches Zentrum, Beč, svibanj 2015.
 • 2004.– suradnica Katedre Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga i Udruge Jenio Sisolski – Brseč (istraživanje, opis, valorizacija i prezentacija mošćeničke i brsečke glagoljske baštine)

Uredništva

 • 2014.– članica uredništva izdavačkoga niza Hrvatskoglagoljski notarijat (s Ivanom Boticom, Maricom Čunčić, Ladislavom Dobricom, Tomislavom Galovićem, Vlatkom Lemić i Mirjanom Matijević Sokol)
 • 2011.– članica uredništva časopisa Slovo

Bibliografija

Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova

 • Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Riječ: časopis za slavensku filologiju 11 (2005)/1, 89-98.
 • Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Slovo 56-57 (2008), 517-529.
 • Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani: Zbornik radova 7, ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić, Rijeka 2008., 693-704.
 • Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic, „Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, German and Slavonic Languages (Brno, 28.9.-1.10. 2008), ed. Kateřina Loudová, Marie Žáková, Brno: Masarykova univerzita, 2009., 307-315.
 • Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Slovo 59 (2009), 151-165.
 • Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga (s Anom Kovačević i Milanom Mihaljevićem), Slovo 60 (2010), 359-476.
 • Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Šesti naučen sobir na mladi makedonisti. S. Tofoska, G. Aleksova, B. Pavleska (red.). Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“, 2010., 203-215.
 • Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita (s Milanom Mihaljevićem), Az grišni diak Branko Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Ur. Galović, Tomislav. Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011., 407-423.
 • Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Ur. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., 61-68.
 • Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2013)/2, 631-644.
 • Pridjevi. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. Milan Mihaljević. Zagreb, 2014., 151-188.

Glagoljaštvo

 • Glagoljica u župi Mošćenice, Mošćenički zbornik 5 (2008), 59-85.
 • Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala, Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine: Faksimil i obrada, Rasprave i građa za povijest znanosti 9, ur. Marko Pećina i Stella Fatović-Ferenčić, Zagreb 2009., 109-133.
 • Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka, Slovo 62 (2012), 233-244.

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.