dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstveni suradnik

dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 1 2220024
sudec@stin.hr

Područje istraživanja

- hrvatski crkvenoslavenski jezik, starocrkvenoslavenski jezik, povijesna gramatika, morfologija, tvorba riječi, morfologija i morfosintaksa pridjeva i participa, hrvatsko glagoljaštvo.

Radno iskustvo

 • od 2015./16. – vanjski suradnik, Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu (izvođač kolegija „Rumunjsko-slavenski jezični kontakti“
 • 2011.– znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • ak. god. 2011./12. vanjski suradnik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu
 • 2010.–2011. viši asistent, Staroslavenski institut
 • 2004.–2010. znanstveni novak, asistent, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“; mentor: prof. dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu („Komparacija pridjeva u hrvatskome tipu staroslavenskoga jezika“; mentor: prof. dr. sc. Stjepan Damjanović)
 • 1997. opća gimnazija

Ostalo

 • 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture (Meždunaroden leten seminar po blgarski ezik i kultura), Velikotrnovsko sveučilište »Sv. Ćiril i Metod«, Veliko Trnovo
 • 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju (stipendija Seminara)
 • 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi (stipendija rumunjskog ministarstva obrazovanja)
 • 1999. – 2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu

Znanstveni projekti

 • od 2014. – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević)

 • 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević); područje: morfologija pridjeva i participa

Suradnja na projektima izvan matične ustanove

 • 2012./2013. projekt „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku (voditelj: akademik Stjepan Damjanović); područje: jezik Misala hrvackoga Šimuna Kožičića Benje (gramatički opis neličnih zamjenica i pridjeva)
 • 2012./2013. suradnica Povijesnoga društva otoka Krka: redaktura knjige Anđelka Badurine, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa – Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 2013.
 • 2008. projekt „Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti (voditeljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić); opis Poljakova fragmenta glagoljskoga misala (koji je služio kao omot korica Karlobaških ljekaruša)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Hrvatski filološki skup 9, Opatija, 2004.
 • Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2006.
 • Žgombićev zbornik i Mošćenice, 2. stručni i znanstveni skup „Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre“, Pula, 2007.
 • Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic,“Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Brno, Češka, 2008.
 • Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, VI. naučen sobir na mladi makedonisti, Skoplje, Makedonija, 2008.
 • Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita, Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu Branka Fučića „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, 2009. (s Milanom Mihaljevićem)
 • Upotreba dugih i kratkih oblika pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 2010.
 • Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 2012.
 • Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, 4. hrvatski sintaktički dani, Osijek, 2012.
 • Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, 8. naučen sobir na mladi makedonisti. Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova, Skoplje, Makedonija, 2013.
 • Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor, Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb, 2013.
 • Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“, Zagreb, 2016.
 •  Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara, Međunarodni znanstveni skup „Fenomen glagoljice“, Biograd i Zadar, 2017.
 • Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. „Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj“, Pazin, 2018. (s Ivanom Boticom)

Organiziranje skupova

 • članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“,  Krk, 5. i 6. listopada 2012.

Djelatnosti popularizacije:

 • od 2004. – suradnica Katedre Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga i Udruge Jenio Sisolski – Brseč (istraživanje, opis, vrednovanje i prezentacija mošćeničke i brsečke glagoljske baštine)
 • suautorica izložbe Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (s Majom Franković), Muzej Lábasház, Šopron, Mađarska, svibanj 2013.; Konzervatorski odjel u Rijeci, Galerija Garbas, Rijeka, studeni 2013; Galerija Eugen K., Memorijalna kuća Eugena Kumičića, Brseč, rujan 2014.; Hrvatski centar / Kroatisches Zentrum, Beč, svibanj 2015.; Biblioteca Statale Isontina – Galleria d’Arte “Mario Di Iorio”, Gorizia, Italija, listopad 2016.; Sala della “Vecchia Pescheria”, Marano Lagunare, Italija, travanj 2017.; Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovačka, listopad 2017.; Državni arhiv u Pazinu, Pazin, prosinac 2017.; Györ (Jura), Mađarska, svibanj 2018.; Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, listopad 2018.; Centar za kulturu i umjetnost K11, Budimpešta, Mađarska, svibanj 2019.
 • javno predavanje: „Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja)“, Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, 2015.
 • od 2016. suradnica Društva prijatelja glagoljice (stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu; recenzentica časopisa Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice)
 • suautorica priloga o glagoljici u Večernjem listu povodom Dana hrvatske glagoljice, 22. veljače (Večernji list, 21.2.2018.), s I. Boticom
 • Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.) – članica radne skupine za prijavu projekta pri MZO-u; članica Upravljačkog odbora projekta; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator)
 • sudionica tribine Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice njegova nastanka (predstavljanje virtualne izložbe o Misalu kneza Novaka), Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dani glagoljice, Senj, 20. listopada 2018.
 • suautorica izložbe Bogu na svom jeziku: rimska liturgija na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu, Muzej Bazilike svete Marije Velike, Vatikan, studeni 2018. (s Ivanom Boticom i Kristijanom Kuharom)
 • recenzentica časopisa Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice

Uredništva

 • od 2018. članica uredničkog odbora časopisa Zbornik Lovranšćine
 • od 2014.– članica uredništva izdavačkoga niza Hrvatskoglagoljski notarijat (s Ivanom Boticom, Maricom Čunčić, Ladislavom Dobricom, Tomislavom Galovićem, Vlatkom Lemić i Mirjanom Matijević Sokol)
 • od 2011.– članica uredništva časopisa Slovo

Bibliografija (članci)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594

Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova

 • Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Riječ: časopis za slavensku filologiju 11 (2005)/1, 89-98.
 • Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Slovo 56-57 (2008), 517-529.
 • Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani: Zbornik radova 7, ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić, Rijeka 2008., 693-704.
 • Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic, „Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, German and Slavonic Languages (Brno, 28.9.-1.10. 2008), ed. Kateřina Loudová, Marie Žáková, Brno: Masarykova univerzita, 2009., 307-315.
 • Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Slovo 59 (2009), 151-165.
 • Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga (s Anom Kovačević i Milanom Mihaljevićem), Slovo 60 (2010), 359-476.
 • Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Šesti naučen sobir na mladi makedonisti. S. Tofoska, G. Aleksova, B. Pavleska (red.). Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“, 2010., 203-215.
 • Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita (s Milanom Mihaljevićem), Az grišni diak Branko Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Ur. Galović, Tomislav. Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011., 407-423.
 • Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Ur. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., 61-68.
 • Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2013)/2, 631-644.
 • Pridjevi. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. Milan Mihaljević. Zagreb, 2014., 151-188.
 • Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., 615-630.
 • Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti : Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski" – Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje, 2016., 323-337.
 • Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 69 (2017), 61-82.
 • Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 30 (2018), 2; 29-43.

Glagoljaštvo

 • Glagoljica u župi Mošćenice, Mošćenički zbornik 5 (2008), 59-85.
 • Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala, Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine: Faksimil i obrada, Rasprave i građa za povijest znanosti 9, ur. Marko Pećina i Stella Fatović-Ferenčić, Zagreb 2009., 109-133.
 • Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka, Slovo 62 (2012), 233-244.
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. (urednička knjiga)
 • Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi. Ur. Maja Franković. Brseč: Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017.

Rumunjsko-slavenski jezični dodiri

 • Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458.
 • Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.). Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet, 2018., 291-311

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.