dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica

dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2220 018
+385 (0)91 4851 361
vesna.stipcevic@stin.hr

Područje istraživanja

Hrvatska srednjovjekovna filologija, klasična filologija, biblijska filologija, paleoslavistika, paleokroatistika, hrvatsko glagoljaštvo, hrvatska srednjovjekovna književnost, tekstologija, leksikografija

Književnopovijesna i tekstološka istraživanja srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova, osobito biblijskih, apokrifnih, hagiografskih; izrada transliteriranih / transkribiranih latiničkih kritičkih izdanja glagoljskih tekstova; tekstološko istraživanje glagoljskih brevijara (Brevijar Vida Omišljanina, 1. i 2. Novljanski brevijar, Beramski brevijar, Dabarski brevijar, Vatikanski 6 brevijar i dr.), glagoljskih misala (4. Vatikanski misal, Hrvojev misal, Ročki misal i dr.) i glagoljskih zbornika (Pariški zbornik, Petrisov zbornik, Oxfordski zbornik, Žgombićev zbornik, Grškovićev zbornik); leksikografska obrada (Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije; Hrvatska književna enciklopedija, LZ; Leksikon hrvatske književnosti, ŠK).

Radno iskustvo

 • 1985.: Klasična gimnazija, Zagreb: prof. grčkog i latinskog jezika
 • 1986.: Staroslavenski institut, Zagreb: znanstveni savjetnik (od 2013.-)

Obrazovanje

 • 1985.: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomirani klasični filolog i diplomirani arheolog.
 • 1991.: magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije: Magistarski rad: Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku.
 • 1999.: doktorica humanističkih znanosti iz područja filologije: Disertacija: Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti.

Znanstveni projekti

Projekti Staroslavenskoga instituta i MZOS-a

 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (1991-2006; voditelj: akad. Anica Nazor; dio znanstvenog programa: Jezična i književna istraživanja hrvatskoga glagolizma).
 • Književna istraživanja hrvatskoga srednjovjekovlja (1991-2006; voditelj: akad. Ivanka Petrović; dio znanstvenog programa: Jezična i književna istraživanja hrvatskoga glagolizma).
 • Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (2007-2013; voditelj: akad. Ivanka Petrović; dio znanstvenog programa: Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine).

Projekt latiničkoga izdanja glagoljskoga Novog Testamenta (1562.) (2012- ; voditelj: dr. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište Maruševac).

Projekt Znanstvenog centra izvrsnosti (2014-)

Aktivnosti

Gost predavač

 • Filozofski fakultet u Zagrebu, studij kroatistike (2008.-2010).
 • Doktorski studij medievistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2008-)
 • Poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu (2005-).

Pozvana predavanja (izbor)

 • Međunarodni znanstveni skup uz 600. obljetnicu osnutka pavlinskog samostana u Kamenskom (1404-2004), u Kamenskom i Karlovcu od 20. do 21. svibnja 2004: »Hrvatskoglagoljske legende o Pavlu Pustinjaku«;
 • Biblija – Knjiga Meditrana par excellence. Međunarodni znanstveni skup, u Splitu od 24. do 26. rujna 2007: »Hrvatskoglagoljska Biblija«;
 • Bartol Kašić i srednjovjekovne svetačke legende, Hrvatski studiji u Zagrebu, 16. svibnja 2007: »Legenda o svetoj Venefridi«;
 • Hagiographia slavica, u Beču od 23. do 25. listopada 2008: »Jeronimova legenda u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji«;
 • Svetci i sveti mesta na Balkanite. Meždunarodnata konferencija, Sofija, 14-16 juni 2012: »Hrvatskoglagoljske legende o svetom Nikoli«;
 • Međunarodni skup Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: Sveti Martin, simbol dijeljenja. Institut za etnologiju i folkloristiku, Kulturni centar sv. Martina – Hrvatska, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb/Dugo Selo, 4.-5. listopada 2013.: »Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Martinu«.

Izlaganja na skupovima (izbor)

 • Šest stoljeća Brevijara Vida Omišljanina u Omišlju i Roču od 20. do 22. listopada 1996.;
 • Međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture u Preku i Zadru od  30. ožujka do 2. travnja 2000.;
 • Glagoljica i hrvatski glagolizam. Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskoga instituta, u Zagrebu i Krku od 2. do 6. listopada 2002.;
 • Međunarodni  znanstveni  skup Josip  Hamm  i njegovo djelo povodom 100. obljetnice rođenja u Zagrebu od 2. do 3. prosinca 2005.;
 • Četvrti hrvatski slavistički kongres u Varaždinu i Čakovcu od 5. do 8. rujna 2006.;
 • Peti hrvatski slavistički kongres u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010.;
 • Drugi stručni i znanstveni skup Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre u Puli od 30. studenog do 1. prosinca 2007.;
 • Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), u Malinskoj i Dubašnici od 30. siječnja do 1. veljače 2009.;
 • Gacka i Otočac u srednjem vijeku. 550. obljetnica Otočke biskupije i prvog proglašenja Otočca gradom, u Otočcu od 5. do 6. ožujka 2010.;
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znastveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012;
 • Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Hrvatsko katoličko sveučilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti, Staroslavenski institut, Zagreb, 27.-28. IX. 2013.;

Organiziranje skupova

 • Član Organizacijskog odbora Međunarodnog znastvenog skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, 'Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju', Krk, 5.-7. listopada 2012;
 • Gostovanja na inozemnim sveučilištima
 • Studijsko istraživanje: Sterling Memorial Library i Library of Yale Divinity School pri Yale University, 1996/1997.

Popularizacija znanosti

 • predavanja u Društvu prijatelja glagoljice, stručni članci u novinama i časopisima, enciklopedijski i leksikonski članci.

Članstva

 • Član Znanstvenog vijeća Staroslavenskog instituta
 • Član Upravnog vijeća Staroslavenskog instituta
 • Član Biblijske komisije Međunarodnog slavističkog komiteta
 • Član Hrvatskog filološkog društva
 • Član Društva klasičnih filologa

Uredništva, organizacijski odbori

 • Član uredništva časopisa Staroslavenskoga instituta Slovo
 • Izvršna urednica: Slovo 58 i Slovo 60 (Zbornik akademkinje Ivanke Petrović)
 • Član uredništva Biblioteke Spomenici Staroslavenskoga instituta
 • Urednica knjige: Marinka Šimić, Akademijin brevijar, Biblioteka Spomenici, knj. 1, Staroslavenski institut, Zagreb, 2014.
 • Urednica Zbornika Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (u pripremi)
 • Član Organizacijskog odbora Međunarodnog znastvenog skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta , 'Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju', Krk, 5.-7. listopada 2012.

Bibliografija

Knjige

 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska legendo o svetom Pavlu Pustinjaku, Znanstvena biblioteka 22, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1992.
 • suator u 4 sveska: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae (gl. ur. Z. Haupotová, znan. ur. A. Nazor), Staroslavenski institut, Zagreb, sv. 1, 2000; sv. 12, 2004; sv. 14, 2007; sv. 15, 2008.
 • Badurina-Stipčević, Vesna; Vinko Grubišić, Jeronimove hagiografije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri, Biblioteka Hrvatska jezična baština 7, Matica hrvatska, Zagreb, 2012.
 • Badurina Stipčević, Vesna (prir.), Hrvatska srednjovjekovna proza I. Legende i romani, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 115, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Tanja Kuštović; Mateo Žagar, Novi Testament. 1526. 1. dio. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet, Školska knjiga, Zagreb, 2013.

Članci (izbor)

 • Badurina-Stipčević, Vesna, Later Croato-Glagolitic Biblical Translations, Journal of  Croatian Studies, 36-37, New York, 1995-1996, str. 53-62.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga, Slavia, 68 (2), Praha, 1999, str. 259-265.
 • Badurina-Stipčević Vesna., Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske «Muke Kristove», Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog simpozija Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Passion une source inépuisable del'inspiration en culture. Zadar-Preko 2000, (ur. Jozo Čikeš), Pasionska baština, Zagreb, 2001, str. 41-51.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, The Old Testament Book of Esther in Croatian Glagolitic Vatican Illirico 5 Breviary from 14th century, Palaeoslavica, International Journal for the Study of Slavic Medieval Literature, History, Language and Ethnology, 12 (2), Cambridge-Massachusetts, 2004, str. 5-39.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Ricerche slavistiche, 2 (48), Roma, 2004, str. 5-28.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o sv. Hilarionu Opatu u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 52-53, Zagreb, 2004, str. 27-40.
 • Badurina-Stipčević,Vesna, Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom  Pariškom zborniku Slave 73, Filologija, 42, Zagreb, 2004, str. 1-21.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Passio s. Machabaeorum u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slavia, 74 (2-3), Praha, 2005, str. 359-366.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja, Drugi Hercigonjin zbornik (ur. S. Damjanović), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005, str. 43-52.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Prva Knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 54-55, Zagreb, 2006, str. 5-126.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Još jedna glagoljska verzija Protoevanđelja Jakovljeva, Slovo, 56-57, Zagreb, 2008, str. 75-92.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine, Slovo, 58, Zagreb, 2008, str. 285-312.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 59, Zagreb, 2009, str. 1-75.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice, Slavia, 78, Praha, 2009, str. 227-234.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Muka svetoga Andrije apostola, Slovo, 60, Zagreb, 2010, str. 41-71.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Dvije verzije hrvatsko-glagoljskoga Protoevanđelja Jakovljeva, Многoкратните преводи в Южнoславянското средновекoвие. Дoклади oт международната конференция София, 7-9 юли 2005 г. (ur. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская), Издателска къща ГорексПрес, София, 2006, str. 199-210.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatsko glagoljskih biblijskih knjiga, Josip Hamm i njegovo djelo. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2.-3. prosinc 2005. (ur. A. Jembrih), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu,  Zagreb, 2007, str. 49-56.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije, Thesaurus Archigymnasii – Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.- 2007. (ur. I. Koprek, A. Dukat, M. Funduk), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 2007, str. 293-298.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Biblija, (ur. M. Vugdelija). Biblija – Knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 2010, str. 383-398.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti, (ur. T. Galović), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja – 1. veljače 2009. godine. Malinska – Rijeka – Zagreb, HAZU, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 467-474.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o Svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. (ur. D. Dukić, M. Žagar), Matica hrvatska, Zagreb, 2011, str. 227-237.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, M. Mihaljević, M. Šimić, Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima, Zbornik radova: Gacka i Otočac u srednjem vijeku. 550. obljetnica Otočke biskupije i prvog proglašenja Otočca gradom. (ur. Ž. Holjevac), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, HAZU, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Gacko pučko otvoreno učilište, Otočac, 5.-6. 3. 2010., Zagreb, 2012, str. 255-282.
 • Badurina Stipčević, Vesna,  Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti. – Svetci i sveti mesta na Balkanite. Materialiot Meždunarodnata konferencija, Sofija, 14-16 juni 2012.T. 1. Filologija, Arheografija, Tekstologija. (ur. A. Stojkova, M. Petrova-Taneva, I. Hristova-Shomova, M. Dimitrova, A. Augusheva-Tihonova, M. Jovcheva), Staroblgarska literatura, 47, Izdatelstvo na Blgarskata akademija na naukite Marin Drinov, Sofija, 2013, str. 148-161.
 • Badurina Stipčević, Vesna,  Legenda o svetom Jeronimu u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji. – Hagiographia Slavica. Wiener slavistisches Almanach Sonderband 82. (ur. J. Reinhart), Verlag Otto Sagner. Munchen–Berlin–Wien, 2013, str. 17-26.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Mjesto Kristove Muke – Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijeovdima, Muka Kristova u glagoljaškim kodeksima, A. Zaradija Kiš, M. Žagar (ur.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014, 11-22.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Muka Kristova u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Code slave 73, Muka Kristova u glagoljaškim kodeksima, A. Zaradija Kiš, M. Žagar (ur.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014, 139-171.

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.