dr. sc. Jasna Vince, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Jasna Vince, viša znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
jasna.vince@stin.hr

Područje istraživanja

 • istraživanja u sklopu Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo usmjerena najviše na jezik hrvatskoglagoljskih spomenika u kontekstu hrvatskih govora, posebno čakavskih.
 • uže teme: imenske gramatičke kategorije;  sklonidba imenica i brojeva; sintaksa i semantika prijedloga; hrvatski crkvenoslavenski prema ostalim hrvatskim idiomima i prema starocrkvenoslavenskom jeziku

Radno iskustvo

 • od 12. rujna 2012. u zvanje više znanstvene suradnice
 • od 3. lipnja 2001. u zvanju znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti
 • od 1. travnja 1978. zaposlena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu
 • prva leksikografska iskustva stekla u veljači 1978. u Beču (Balkan Komission) i u Zagrebu kao suradnica na izradi trojezičnoga Njemačko-gradišćanskohrvatsko-hrvatskoga rječnika koji je izašao 1982. (urednici: Josip Hamm; Božidar Finka; Antun Šojat)  

Obrazovanje

 • 1999.  doktorat. Disertacija: »Akuzativ u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku« 
 • 1986.  magisterij
 • 1978. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: opća lingvistika (A predmet), anglistika i rusistika (B predmet)

Projekti

 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditeljica: akademkinja Anica Nazor)
 • Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika (vodetelj: dr. Milan Mihaljević)

Aktivnosti

 • na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 2002. do 2009. godine predavala Staroslavenski jezik i srodne predmete
 • od 2005. do 2012. predavala Staroslavenski jezik i druge predmete i na Pedagoškom fakultetu Univerziterta u Bihaću.
 • godine 1999. predavala na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • bila član povjerenstava za stjecanje diplome, magisterija i doktorata

Izlaganja na skupovima

 • Međunarodni znanstveni skup o leksikografiji i leksikologiji, Beograd, 3. – 5. prosinca 1980. Naslov izlaganja: Fonemi ļ, ń, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima
 • Međunarodni znanstveni skup »Tisuću i sto ghodina od smrti Metodijeve. Ćirilometodsko kulturno-književno nasljeđe u Hrvata«, Zagreb, 16. – 20. listopada 1985. Naslov izlaganja: Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije.
 • Jedanaesti međunarodni kongres slavista, Bratislava, 31. kolovoza – 9. rujna. Naslov izlaganja: Predikatni proširak u akuzativ. Čimbenici koji uvjetuju genitivni oblik za akuzativ.
 • Prvi hrvatski slavistički kongres, Pula, 19. – 23. rujna. Naslov izlaganja: Neslaganje između direktnoga objekta i njegove »najave« u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
 • Treći riječki filološki dani, Rijeka, 3. – 5. prosinca 1998. Naslov izlaganja: Sklonost lokativnomu izričaju u neobosobljenih imenica.
 • Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 14. – 18. rujna 1999. Naslov izlaganja: Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku.   
 • Šesti hrvatski filološki skup, Opatija, 26. – 28. lipnja 2000. Naslov izlaganja: Obilježeni upravni i neupravni govor.  
 • Četvrti riječki filološki dani, Rijeka, 9. – 11. studenoga 2000. Naslov izlaganja: Zakonitosti uporabe distributivne jednine i dvojine.
 • Deveti znanstveni skup u nizu »Znanstveni skupovi o hrvatskim dijalektima«, Zagreb, 13. – 14. studenoga 2000. Naslov izlaganja:
 • Trideset i treći znanstveni skup »Buzetski dani«, Buzet, 6. rujna 2002. Naslov izlaganja: Uz morfosintaktičke teme u Ribarićevu opisu istarskih dijalekata.
 • Međunarodni znanstsveni skup »Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću«, Zagreb, 27. – 28. listopada 2003. Naslov izlaganja: Izražavanje neodređenosti množinom.
 • Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta »Glagoljica i hrvatski glagolizam«, Zagreb – Krk, 2. –6. listopada 2002. Naslov izlaganja: Brojevi 1, 2, 11 i 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
 • Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin – Čakovec, 5. – 8. rujna 2006. Naslov izlaganja: Hrvatskocrkvenoslavenski i starohrvatski izravni objekt.
 • Prvi međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, 14. – 16. rujna 2007. Naslov izlaganja: Imenice muškoga roda a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
 • Drugi stručni i znanstveni skup »Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre«, Pula 30. studenog / 1. prosinca 2007. Naslov izlaganja: Nazivi za biljni svijet u »Istarskom razvodu« i šire.
 • Četrnaesti međunarodni slavistički kongres, Ohrid, 10. – 18. rujna 2008. Naslov izlaganja: Očekivani i neočekivani akuzativ u »Hrvojevu misalu«.
 • Međunarodni znanstvenog skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) »Az grišni diak Branko pridivkom Fučić«, Malinska, 30. siječnja – 1. veljače 2009. Naslov izlaganja: Transliteriranje hrvatske glagoljice.
 • Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem »Drugi hrvatski sintaktički dani«, Osijek, 13. – 15. studenoga 2010. Naslov izlaganja: Nominativ prema ostalim padežima.
 • Međunarodni znanstveni skup »Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu«, Zagreb, 27. i 28. rujna 2013. Naslov izlaganja: Franjevac trećoredac Stipan Ludovik Baus i njegov rukopisni glagoljični »Bukvar« iz 1823.
 • Znanstveni skup »Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju«, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Naslov izlaganja: Sto i deset lětь.
 • Znanstveni skup »Lovran u riječi, riječ u Lovranu«, Lovran, 20. travnja 2013.
 • Međunarodni znanstveni skup »Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti«, Zagreb, 21. – 28. listopada 2013. Naslov izlaganja: Hrvatske glagoljske početnice kao odraz kulturnih prilika.
 • Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci – Vukovar, 10. – 13. rujna 2014. Naslov izlaganja: Prijedlog po u hrvatskoglagoljskim tekstovima.
 • Deseti riječki filološki dani, Rijeka, 27. – 29. studenoga 2014. Naslov izlaganja: Vremenski padežni i prijedložni izrazi u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
 • predavala i predstavljala knjige i časopise (u Zagrebačkom lingvističkom krugu, u Društvu prijatelja glagoljice, u Matici hrvatskoj itd.)
 • priredila knjigu Josipa Ribarića (ponovljeno izdanje, Josip Turčinović, Pazin 2002.) O istarskim dijalektima.

Uredništva

 • uredništvo časopisa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu Slovo

Bibliografija

 • Vince, Jasna. 1981. Fonemi ļ, ń, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima. Slovo 31: 15–21. 
 • Vince Marinac, Jasna. 1987. Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redacije. Slovo 37: 117–122.
 • Vince Marinac, Jasna. 1990. Kategorija živosti u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 29-30: 143-152.
 • Vince Marinac, Jasna. 1992. Vrste riječi i genitivno-akuzativni sinkretizam. Suvremena lingvistika 34: 331–337.
 • Vince Marinac, Jasna. 1992/1993. Predikatni proširak u akuzativu. Čimbenici koji uvjetuju genitivni oblik za akuzativ. Croatica 3739: 387–397.
 • Vince Marinac, Jasna. 1997. Neslaganje u padežu između direktnoga objekta i njegove »najave« u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. S. Damjanović (ur.). Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova 2, 621–627.
 • Vince Marinac, Jasna. 2000. Sklonost lokativnom izričaju u neobosobljenih imenica. D. Stolac (ur.). Riječki filološki dani. Zbornik radova 3. Rijeka: Filozofski fakultet, 487–494.
 • Vince Marinac, Jasna. 2001. Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku. D. Sesar; I. Vidović Bolt (ur.). Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova  1, 283–289.
 • Vince, Jasna. 2002. Obilježeni upravni i neupravni govor. Riječ 8/1: 118–123.  
 • Mirnik, I.; J. Vince Marinac 2002. Zapis o iskopanom novčanom blagu iz 1550. godine. I. Babić, A. Milošević, Ž. Rapanić (ur.). Zbornik Tomislava Marasovića. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 480–483.   
 • Vince, Jasna. 2004. Uz morfosintaktičke teme u Ribarićevu opisu istarskih dijalekata. Buzetski zbornik 30: 103–109.  
 • Vince, Jasna. 2004. Brojevi 1, 2, 11 i 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. M.-A. Dürrigl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta. Zagreb-Krk: Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 595–605.  
 • Vince, Jasna. 2005. Izražavanje neodređenosti množinom. Josip Bratulić (ur.). Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću. Zagreb: Hrvatsko-bugarsko društvo, 351–357.  
 • Vince, Jasna. 2005. Izravni objekt kao tema. S. Damjanović (ur.). Drugi Hercigonjin zbornik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 429–434.  
 • Vince, J. 2008. Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu. M. Samardžija (ur.). Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10. 16. rujna 2008.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, 97–116.  
 • Vince, Jasna. 2008. Uzmak genitiva izravnoga objekta. Slovo 5657: 615–626.  
 • Vince, Jasna. 2008. Izravni objekt i njegove inačice u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. Slovo 58: 63–86.  
 • Vince, Jasna. 2010. Prostorni prijedložni izrazi u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Slovo 60: 791–826.  
 • Vince, Jasna. 2010. Nominativ prema ostalim padežima. M. Birtić, D. Brozović Rončević (ur.). Sintaksa padeža. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani. Zagreb-Osijek: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet, 249–265.  
 • Vince, Jasna. 2011. Transliteriranje hrvatske glagoljice. T. Galović, (ur.). Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). Malinska – Rijeka – Zagreb: HAZU, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut – Sveučilišna knjižnica Rijeka – Općina Malinska-Dubašnica, 581–596.  
 • Vince, Jasna. 2011. Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku. Tabula 9: 238–247.  
 • Vince, J. 2011. Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. D. Dukić, M. Žagar (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb: Matica hrvatska, 137–148.  
 • Mihaljević, Milan; Jasna Vince. 2012. Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Državni arhiv u Pazinu – Staroslavenski institut.
 • Vince, Jasna. 2013. Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? R. Matasović (ur.). Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću. Zagreb:  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 505–512.  
 • Vince, Jasna. 2014. Jedan šaljivi tekst o Lovrancima. I. Eterović (ur.). Zbornik Lovranšćine, knj. 3, 39–65. 
 • Vince, Jasna. 2014. Imenice; Brojevi; Prijedlozi. M. Mihaljević (ur). Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut, 91–132; 189–204; 269–285.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.