dr. sc. Silvana Vranić, redoviti profesor

dr. sc. Silvana Vranić, redoviti profesor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Sveučilišna avenija 4, Rijeka
+385 (0)51 265 682, +385 (0)91 2880 591
silvana.vranic@uniri.hr, silvana@ffri.hr
portal.uniri.hr
 

Područje istraživanja

dijalektologija hrvatskoga jezika: temeljna dijalektološka istraživanja čakavskih organskih idioma (tradicionalna i urbana dijalektologija), sintetska istraživanja čakavskoga narječja, dijakronijska dijalektologija, sociolingvistika, jezici u kontaktu

S obzirom da se unutar dijakronijske ili povijesne dijalektologije na temelju terenskoga istraživanja suvremenih govora rekonstruira starije stanje, odnosno da se polazeći od starih tekstova kao predložaka i usporedbe sa suvremenim dijalektološkim podatcima, pobliže  locira pripadnost analiziranih tekstova pojedinomu arealu, za ovaj projekt osim jezikoslovaca koji se bave paleografijom, tekstološkim, književnopovijesnim i jezičnopovijesnim istraživanjima, važan je udio dijalektoloških istraživanja. Naime, zadatak je dijela projekta na temelju usporedne analize jezičnih slojeva djela Beramskoga skriptorija i podataka prikupljenih za suvremenih istraživanja govora Berma pokušati pobliže atribuirati djela Beramskoga skriptorija s obzirom na pripadnost određenomu čakavskomu arealu, pa i pojedinomu dijalektološkomu punktu (s pretpostavkom da je pisar želio odraziti tadašnji govor Berma). Pritom valja imati na umu općepoznatu činjenicu da je u mnogim starim tekstovima u pravilu ipak riječ o književnoj stilizaciji (poput zakona/statuta, npr. Veprinačkoga, Trsatskoga, Mošćenica i sl.) i da stoga nisu pouzdani dijalektološki predlošci za dijakronijski pristup pojedinomu organskomu idiomu. No, sudeći prema dosadašnjim kroatističkim dijakronijskim dijalektološkim prilozima,  autorske se intervencije mogu iščitati u odnosu na postojeću normu. Srednjovjekovni su tekstovi u tom smislu manje neprohodni, odnosno književnojezične norme zasnovane na jednom narječju ili hibridu tada još nisu formirane.  Stoga će, nakon što se u odabranim tekstovima odrede jezične podudarnosti ili razlike u odnosu na osobitosti s početka hrvatske redakcije staroslavenskoga, odnosno one koje potječu iz istih stoljeća kao i djela Beramskoga skriptorija, zadatak biti utvrditi čakavske elemente na svim jezičnim razinama zastupljene u tekstovima.  S obzirom da čakavsko narječje nije bilo jedinstveno, može se pretpostaviti funkcionalnost ekscerpiranja dijalekatnih podataka  u određivanju materinskoga idioma autora ili pisara, odnosno pomoć u odgovoru na pitanje jesu li se djela Beramskoga skriptorija samo rabila u Bermu ili su tamo i u kojoj mjeri nastala (v. primjerice M. Mihaljević, Bilješke o jeziku Drugoga beramskoga brevijara, Tabula 9, 2011.). Uz spomenute metodološke zadrške ti će se podatci usporediti s onima dobivenim za recentnih suvremenih istraživanja i onih koji će se provesti za potrebe ovoga projekta u govoru Berma, ali i širemu arealu kojemu taj punkt pripada.

Govor je Berma naime u dijalektološkoj literaturi istražen na razini pripadnosti hijerarhijski višemu sustavu. U sintetičkim je raspravama ili izvještajima određen dijelom ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja uz okolne govore Pazina i Lindara, Gračišća, Trviža, Heka, Tinjana i Škopljaka (Belić 1912, Ribarić 1940, Malecki 1930, Hraste 1963, Ivić 1961, Ujčić 1985, Šimunović 1985, Vermeer 1982, Kalsbeek 1983). Njegova je uključenost u središnji istarski poddijalekt ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja (s dosljednim refleksom jata u korijenskim, tvorbenim i relacijskim morfemima,  s dosljednom zamjenom stražnjega nazala vokalom u u korijenskim morfemima i vokalom o u relacijskim morfemima, s diftonzima vokala srednjega niza, troakcenatskim sustavom sa zadržanim prednaglasnim duljinama itd.), potvrđena za istraživanja S. Vranić (2005), a na razini naglasnoga sustava i S. Zubčić (2006).

Očekivani je rezultat ovoga dijela istraživanja dakle preciznije locirati djela Beramskoga skriptorija s obzirom na jezičnu kompetenciju autora ili pisara. Usto će dobiveni podatci biti i prilog dijakronijskoj slici središnjih istarskih govora, odnosno kroatističkoj dijakronijskoj dijalektologiji. S obzirom da je suradnica na projektu Silvana Vranić autorica sinteze čakavskoga ekavskoga dijalekta kojemu govor Berma pripada, pozvana je uključiti se u projekt.

Radno iskustvo

 • od 19. srpnja 2011. do danas Filozofski fakultet u Rijeci (sveučilišni nastavnik, red. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • od 17. srpnja 2006. do 19. srpnja 2011. Filozofski fakultet u Rijeci, (sveučilišni nastavnik, izv. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • od 9. svibnja 2001. do 17. srpnja 2006. Filozofski fakultet u Rijeci, (sveučilišni nastavnik, doc. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • od 27. siječnja 2000. do svibnja 2001. Filozofski fakultet u Rijeci, (sveučilišni nastavnik, viši asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • od 1. ožujka 1994. do siječnja 2000. Filološki odjel Pedagoškoga fakulteta, Filozofski fakultet u Rijeci (sveučilišni nastavnik, asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • od ožujka 1986. do  lipnja 1993.: Pomorska škola Bakar od 12. 10. 1987. do 28. 2. 1994., OŠ Moša Albahari od 1. 9. do 11. 10. 1987.,  OŠ Rade Vranić Petar od 1. 9. 1986. do 28. 7. 1987.,  CUOTTK  u Rijeci od 25. 3. do 5. 7. 1985. i od 2. 9. 1985. do 7. 8. 1986. (profesor hrvatskoga jezika i književnosti)

Obrazovanje

 • doktorirala 12. listopada 1999. temom Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci (doktor znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • magistrirala 12. veljače 1993. temom Fonologija čakavskih govora otoka Paga, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (magistar znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika)
 • diplomirala 1.ožujka 1985. temom Fonologija mjesnoga govora Metajne, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci (profesor hrvatsko-srpskoga jezika i književnosti)

Znanstveni projekti

 • 2014. Općeslavenski i općeeuropski lingvistički atlas (voditelj akademik Ranko Matasović)
 • 2013. – Sveučilišna potpora Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (voditelj dr. sc. Silvana Vranić)
 • 2007. – 2013. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (voditelj dr. sc. Silvana Vranić)
 • 2007. – 2013. Hrvatska dijalektologija (voditelj dr. sc. Josip Lisac, Odjel za slavistiku i kroatistiku, Sveučilište u Zadru)
 • 2011. Hrvatski mjesni rječnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža )
 • 2009. – 2011.Onomastica adriatica (voditelj dr. sc. Vladimir Skračić, Sveučilište u Zadru)
 • 2002. – 2006. Hrvatski jezični atlas (voditelj dr. sc. Mijo Lončarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
 • 2002. – 2005. Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci)
 • 1996. – 2002. Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci)

Aktivnosti

Javna predavanja

 • Jezične značajke mošćeničke skupine govora, Katedra Čakavskoga sabora Mošćenička Draga, Mošćenice 2013.
 • Čakavsko narječje, sjeverozapadni čakavski kompleks, Susret s hrvatskom dijasporom, New York, 2011
 • Kajkavski elementi u rubnim sjeverozapadnim čakavskim govorima, Skupština Udruge Kaj, ča, što, Vrbnik (2008)
 • Jezične značajke škljevskoga govora, Dani hrvatskoga jezika, Katedra Čakavskoga sabora Ljubo Pavešić,  Škrljevo (2006)
 • Riječki govori, Dani hrvatskoga jezika, Prva hrvatska sušačka gimnazija u Rijeci (2005)
 • Današnja čakavština, Čakavski sabor, Čakavska kuća, Žminj (2004)
 • O govorima Grada Novalje, Dani hrvatskoga jezika, Novalja (2002)
 • Dijalekti čakavskoga narječja, Dani hrvatskoga jezika, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, OŠ Vežica (2001)
 • Hrvatski jezik i oko njega, Matica hrvatska Rijeka, Rijeka (1994)

Izlaganja na skupovima

 • Morfologija pridjeva primorskoga poddijalekta ekavskoga čakavskoga dijalekta na primjeru govora Kostrene, predavanje, Riječki filološki dani 10, Rijeka, 27. – 29. 11. 2014.
 • Naglasni tipovi pridjeva u govoru Kostrene; predavanje; Šesti hrvatski slavistički kongres; Vukovar – Vinkovci; 10. – 13. rujna 2014.
 • Prilog istraživanju jezičnih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku, predavanje, Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. st., Rijeka, 11. – 12. listopada 2013.
 • Contemporary linguistic situation in idioms of smaller urban centres and dialectological points that gravitate towards them in the northern Čakavian area, predavanje, Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću / Standard languages and sociolects in 21 century, HDPL, Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku, 18. – 20. travnja 2013. 
 • O gorskokotarskim kajkavskim govorima tragom istraživanja Josipa Lisca, predavanje, Znanstveno-stručni skup dr. Franje Račkoga, Fužine, 4. 12. 2009.
 • Čakavski elementi u Parčićevu djelu "Vokabolario croato-italiano", predavanje, Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 15. – 19. listopada 2002.

Organiziranje skupova

 • Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8, Rijeka, 2006. – 2014. – članica  Organizacijskoga odbora
 • Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene, Kostrena, 2013., 2011., 2009., 2007., 2005. – predsjednica Organizacijskoga odbora
 • Znanstveni skup Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.), Rijeka, 2011. – predsjednica Organizacijskoga odbora
 • Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8, Rijeka, 2008. – predsjednica Organizacijskoga odbora

Gostovanja na inozemnim sveučilištima

 • Hrvatski jezik njim samim - Croatian language by itself (Incorporating the Diaspora in Contemporary Croatian Studies), Harriman institute, New York, 26. 10. 2011.
 • Čakavski ekavski dijalekt; Filofska fakulteta, Ljubljana, 2005.

Popularizacija znanosti

 • Riječki filološki dani 10, predstavljanje 20 godina Riječkih filoloških dana, Rijeka, 2014.
 • 25 godina Časopisa za filologiju "Fluminensia", obilježavanje 25. godišnjice časopisa Fluminensia, Rijeka, Filozofski fakultet, 2014.
 • Jezične značajke paških pučkih pjesnika, predstavljanje Pažke pučke poetike Nikole Crnkovića, Rijeka, Vijećnica Grada Rijeke, 2014.
 • Predstavljanje zbornika Život, kultura i povijest Kostrene 5., obilježavanje 300. posvećenja crkve sv. Lucije u Kostreni, Kostrena, 2014.
 • Predstavljanje knjige “Jezično kalkiranje u teoriji i praksi – prilog lingvistici jezičnih dodira” prof. dr. sc. Marije Turk (Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka – Zagreb, 2013.), Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu u području filoloških znanosti Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, 2014.
 • Predstavljanje rječnika »Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice« Ivanke Bralić, Kraljevica, Dvorac Frankopan, Udruga u kulturi "Stol", 2014.
 • Predstavljanje knjiga Rječnik roverskih i okolnih govora Kalčića, Filipija i Milovana i Rječnik govora Mrkoča R. Runka, Sajam knjiga, Pula, 2014.
 • Predstavljanje zbirke pjesama Molitva duše Željke Brnić, Kostrena, 2014.
 • Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija Ive Lukežić (Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2012.), Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu za područje filoloških znanosti prof. emeritus Ivi Lukežić, Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, 2013.
 • Predstavljanje Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 4, Kostrena, 2012.
 • Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija Ive Lukežić, Grobnik, Kostrena, 2012.
 • Novaljska čakavština u Meštrima od sije Antona Šuljića, predstavljanje CD-a i zbirke meštri od sije Antona Šuljića, Rijeka, Circolo, 2011.
 • Jezik pjesama Meštri od sije Antona Šuljića, predstavljanje CD-a i zbirke Meštri od sije Antona Šuljića, Novalja, 2011.
 • Predstavljanje knjige Govori Općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića, 2011.
 • Predstavljanje Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene Život, kultura i povijest Kostrene 3, Kostrena, 2010.
 • Predstavljanje knjige Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić, Zagreb, 2009.
 • O dvama čakavskim ekavskim poddijalektima na području Grada Rijeke, Festival znanosti, Rijeka, 2009.
 • Predstavljanje Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene Život, kultura i povijest Kostrene 2, Kostrena, 2008.
 • Predstavljanje 8. Riječkih filoloških dana, Rijeka, 2008.
 • Predstavljanje Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene Život, kultura i povijest Kostrene 1, Kostrena, 2006.
 • Predstavljanje knjige Rječnik govora Kolana Ive Oštarića, Kolan, 2005.
 • Predstavljanje knjige Ričnik gacke čakavštine Milana Kranjčevića, Otočac, 2004.
 • Predstavljanje knjige Senjski rječnik Milana Moguša, Rijeka, 2002.

Nagrade i priznanja

 • dobitnica Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2012.
 • članica suradnica HAZU od svibnja 2012.
 • dobitnica Nagrade J. J. Strossmayer u području humanističkih znanosti za 2006. g.
 • dobitnica Godišnje nagrade Općine Kostrena 2006.

Članstava

 • Odbor za dijalektologiju, HAZU,  Zagreb
 • zamjenica predsjednika Savjeta Sveučilišta u Rijeci
 • članica Odbora za prosvjetu i kulturu Općine Kostrena
 • članica predsjedništva katedara Čakavskoga sabora Kostrena i Rijeka
 • Matica hrvatska
 • Hrvatsko filološko društvo
 • Hrvatskogradišćanskohrvatsko društvo

Uredništva

 • Časopis Fluminensia 2014. (dva broja)
 • Časopis Fluminensia 2013. (dva broja)
 • Časopis Fluminensia 2012. – radovi sa Znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.) (suurednica)
 • Zbornik Riječki filološki dani, knj. 7, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2008. (jezikoslovni radovi)
 • Lukežić, Iva – Zubčić, Sanja Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik), Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Grobnik, 2007.
 • Zbornik u čast Ivi Lukežić U službi jezika, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, Rijeka, 2007.
 • Zbornik Riječki filološki dani, knj. 6, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2006. (jezikoslovni radovi)
 • Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene, knj. 1 (2005), knj. 2 (2007), knj. 3 (2009), knj. 4 (2011)

Članica Uredništva

 • Zbornik Riječki filološki dani, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2008. (jezikoslovni radovi) od 4. – 9. knjige
 • Časopis Fluminensia od 2010.

Bibliografija

Knjige ili poglavlja

 • Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. fonologija, Matica hrvatska Novalja, Novalja, 2002., ISBN 953-6762-14-5, 146 str., 2 karte (recenzenti Iva Lukežić i Marija Turk)
 • Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, knjiga 1., Rijeka, 2005., ISBN 953-6104-46-6, 376 str., Dodatak: karta Čakavski ekavski dijalekt i njegovi poddijalekti, 4 tabele (recenzenti Iva Lukežić i Milan Moguš)
 • Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. morfologija, Rijeka: Matica hrvatska Ogranak Novalja – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6762-41-5, 235 str., karta (recenzenti Josip Lisac i Iva Lukežić)
 • Proučavanje čakavskih govora u XX. st., Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., ISBN 953-150-773-2, str. 185.-208.
 • Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta, U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, Rijeka, 2007., ISBN 978-953-6104-56-7, EAN 9789536104567, str. 33.-46
 • O paškim govorima, Toponimija otoka Paga, ur. Skračić, Vladimir, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, projekt Onomastica adriatica, Zadar, 2011., ISBN 978-953-7237-93-6, str. 619.-635.
 • Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt, Od indoeuropeistike do kroatistike, Zbornik u čast Daliboru Brozoviću, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013., ISBN 978-953-154-692-8, str. 519.-536.

Znanstveni članci

 • Koliko je fonološki sustav mjesnoga govora Lisca čakavski?, Fluminensia, god. 7., br. 2, Rijeka, 1995., ISSN 0353-4642, str. 39.-59.
 • Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja, Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, priopćenja hrvatskih sekcija III. međunarodnog slavističkog skupa pod naslovom “Teorija i praksa nastave slavenskih jezika”, Bibliotheca Croatica Hungariae, knj. 2., Pečuh, 1996., ISBN 963 04 6436 5, ISSN 1416 0692, str. 275.-291.
 • Udio dijalektizama "iz srodnih razrečjah" u Šulekovim rječnicima, Zbornik o Bogoslavu Šuleku, HAZU, Zagreb, 1998., ISBN 953-154-367-4, str. 191.-205.
 • Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 11, HAZU, Zagreb, 1999., ISSN 0439-691X, str. 49.-61.
 • O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima, Riječ, Rijeka, 1999., ISSN 1330-917X, str. 80.-90.
 • Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 3, Rijeka, 2000., ISBN 953-6104-02-4, str. 495.-503.
 • O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskoga dijalekta, Riječ, Rijeka, 2001., god. 7., sv. 2., ISSN 1330-917X, str. 58.-69.
 • Općehrvatska jednadžba /ǫ/ > /V/ < /ḷ/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 4, Rijeka, 2002., ISBN 953-6839-17-2, str. 555.-569.
 • Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji, Fluminensia, god. 15, br. 1, Rijeka, 2003., ISSN 0353-4642, str. 25.-42.
 • Iz sintakse paških čakavskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 12., HAZU, Zagreb, 2003., ISSN 0439-691X, str. 151.-167.
 • O govorima čakavskoga ekavskog dijalekta na području grada Rijeke, Sv. Vid IX, Rijeka, 2004., ISBN 953-6066-11-4, str. 73.-85.
 • O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području, u suautorstvu s Irenom Drpić, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 5., Rijeka, 2004., ISBN 953-6839-17-2, str. 567.-577.
 • Iz kostrenske frazeologije, Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene, Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, Kostrena, 2005., ISBN 953-7073-03-3, str. 139.-152.
 • O govoru Staroda, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Slavistično društvo Maribor, Maribor, 2006., ISBN 961-6320-35-1, str. 124.-130.
 • Prilog istraživanju govora Karojbe, u suautorstvu s Ivom Močibob, Fluminensia, 2006., br. 2, ISSN 0353-4642, str. 23.-36.
 • Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, Zagreb, 2008., ISSN 1330-0695, ISBN 978-953-154-829-8, str. 119.-134.
 • Prilog istraživanju govora Obrova, Obdobja 26, ur. Smole, Vera, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2009., ISBN 978-961-237-332-0, str. 109.-118.
 • Kriteriumi za klasifikacija na hrvatskite i makedonskite organski idiomi vo dijalektološkite trudovi / Klasifikacijski kriteriji hrvatskih i makedonskih organskih idioma u dijalektološkim raspravama, Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi 2, ur. Tocinovski, Vasil; Georgievska-Jakovleva, Loreta, Skopje: Institut za makedonska literatura, 2009., ISBN 978-9989-886-79-9, EAN 9789989886799, str. 335.-352.
 • Naglasni tip b u imenica govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Peti hrvatski slavistički kongres, Filozofski fakultet, knjiga I., Rijeka, 2012., ISBN 978-953-6104-83-3, str. 357.-364.
 • Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 18, Zagreb, 2013., str. 301-318.
 • Turcizmi u frazemima hrvatskih govora (u suautorstvu sa Sanjom Zubčić), Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 60, Zagreb, u 2014. za 2013., str. 103-145.
 • Parčićev rukopisni rječnik hrvatskoga jezika, Riječki filološki dani 9, Rijeka, 2014.,  str. 319-328.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.