prof. dr. sc. Sanja Zubčić, redoviti profesor

prof. dr. sc. Sanja Zubčić, redoviti profesor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Sveučilišna avenija 4, Rijeka
+385 (0)99 6455 137
szubcic@ffri.hr
 

Područje istraživanja

 • filologija, paleoslavistika, hrvatsko glagoljaštvo, povijesna dijalektologija, dijalektologija hrvatskoga jezika s osobitim obzirom na akcentuaciju
 • primarno područje djelovanja ove suradnice u Znanstvenom centru izvrsnosti odnosi se na pripravu određenoga teksta za objavu (transkiteraciju i gramatički opis teksta), ali i za analizu morfologije glagola u analiziranom tekstu te na elemente narodnoga govora u njemu.

Radno iskustvo

 • 30. siječnja 2012. – izvanredni profesor, Filozofski fakultet u Rijeci
 • 30. siječnja 2007. – siječnja 2012. – docent, Filozofski fakultet u Rijeci
 • 2. listopada 2006. – 29. siječnja 2007. – znanstveni novak/viši asistent, Filozofski fakultet u Rijeci
 • 2. listopada 2001. – 1. listopada 2006. – znanstveni novak/asistent, Filozofski fakultet u Rijeci
 • 26. ožujka 1998. – 1. listopada 2001. – znanstveni novak/mlađi asistent, Filozofski fakultet u Rijeci
 • 1. ožujka 1997. – 25. ožujka 1998. – znanstveni novak, Pedagoški fakultet u Rijeci
 • 7. studeni 1996. – 28. veljače 1997. – učitelj hrvatskoga jezika, Srednja škola dr. Antuna Barca u Crikvenici

Obrazovanje

 • 2001. – 2006. Doktor humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (Akcenatska tipologija imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima). Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 1997. – 2001. Magistar humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (Akcenatski tipovi u grobničkom govoru (sinkronijski i dijakronijski aspekt). Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 1992. – 1996. Profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstveni projekti

 • 12. 2013. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske ; suradnica; Sveučilište u Rijeci; voditeljica dr. sc. Silvana Vranić
 • 1. 2013. Hrvatski kao nasljedni jezik-trenutačno stanje i razvojne perspektive; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; voditeljica dr. sc. Lidija Cvikić
 • 2002. – 2006. Hrvatski jezični atlas ; vanjska suradnica; MZOŠ; voditelj dr. sc. Mijo Lončarić
 • 2006. – 2013. Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske; suradnica; MZOS; voditeljica dr. sc. Silvana Vranić
 • 2002. – 2005. Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti; suradnica; MZOŠ; voditeljica dr. sc. Iva Lukežić
 • 1998. – 2002. Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu; znanstveni novak; MZOŠ; voditeljica dr. sc. Iva Lukežić

Aktivnosti

Javna predavanja

 • 20. svibnja 2008. – Slavenska misija solunske braće, Makedonska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji, Roč
 • 21. svibnja 2009. – Glagoljica i ćirilica u tradiciji hrvatske i makedonske kulturne baštine, Obilježavanje dana sv. Ćirila i Metoda, Rijeka
 • 3. rujan 2013. – Glagoljsko pismo, Učenički projekt o glagoljici, Dražice

Pozvana predavanja

 • Dijalekti u poučavanju hrvatskoga jezika kao inoga; 19. 12. 2014. HIDIS, Zagreb.
 • Studying the Croatian Emigrant Community – State of Research and Future Perspectives; Harriman Institute, Columbia University, New York; 26. 10. 2011.

Izlaganja na skupovima (izbor)

 • Dijalekti u poučavanju hrvatskoga kao inoga; 18. – 20. 12. 2014.; 6. HIDIS, Zagreb.
 • Jezična koncepcija Jezična koncepcija prve blagajničke knjige samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici (1578.-1618.); 27. – 29. 11. 2014.; 10. Riječki filološki dani.
 • Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga; listopad 2014., 6. hrvatski slavistički kongres.
 • Rukopisna i tiskana građa na hrvatskom jeziku u župi Sv. Mihovila arkanđela u Jelenju ; Usmeno; Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi; Grobnik; 8. 11. 2014.
 • Istraživanja ravnogorskoga kajkavskoga govora Nikole Majnarića i njegov doprinos kroatističkoj dijalektologiji; usmeno; VIII. dani Franje Račkog; Fužine; 4. 12. 2009.
 • Inovacije u grobničkom govoru; usmeno; Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi; Grobnik; 3. 11. 2012. (u suautorstvu s Darjom Šupljikom)
 • Leksik za hranu i piće u hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima; IV medjunaroden naučen sobir makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski; Ohrid; 27. - 29. 9. 2013.
 • Metodološke potrebe za istraživanje govora hrvatskih iseljenika u prekomorskim zemljama (na primjeru govora Krčana u SAD-u); Croatia and Croatian Language in the year 2020; Sydney; 23. - 28. 2. 2009.
 • Hrvatskoglagoljski grafiti; Usmeno; Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti; Zagreb; 21. - 27. listopada 2013.
 • Contemporary linguistic situation in idioms of smaller urban centres and dialectological points that gravitate towards them in the northern Čakavian area; usmeno; XXVII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću.; Dubrovnik; 18. - 20. 4. 2013. (u suautorstvu sa S. Vranić)
 • Inicijativa za formiranje Riječke kroatističke škole pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci; usmeno; Drugi Okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu; Brač; 16. - 20. 4. 2008.
 • Šćavetanski misali (prolegomena istraživanju jelenjskoga misala); usmeno; Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi; Grobnik; 16. 11. 2013.
 • Dijalektologija i etnologija (na primjeru odabranih etnoloških zapisa u Kvarnerskom primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću); usmeno; Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću; Rijeka; 11. i 12. 10. 2013.
 • Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga; Usmeno; Šesti hrvatski slavistički kongres; Vinkovci - Vukovar; 10. - 13. 9. 2014.
 • Djelo akademika Branka Fučića (1920.-1999.) o glagoljskoj baštini; Rijeka.

Organiziranje skupova

 • 19. i 20. prosinca 2012. – Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS); Zagreb; članica Programskoga odbora
 • 16. rujna 2011. – Znanstveni skup povodom 480. obljetnice djelovanja glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje u Rijeci; Rijeka; tajnica Organizacijskoga odbora

Gostovanja na inozemnim sveučilištima

 • 19. – 23. svibnja 2014. – Povijest hrvatskoga jezika, Institut za slavensku filologiju Jagielonskoga sveučilišta u Krakovu
 • 6. ožujka 2012. – Hrvatska dijalektologija, Doktorski studij iz kroatologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • 9. – 11. ožujka 2009. – Advanced Croatian, Croatian Program of Study, Macquarie University, Sydney
 • veljača 2012. - Lingua Croata, Slavistica, Dipartimento di Studi linguistici, filologici e letterari europei ed extra europei, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
 • 5. prosinac 2011. – Kroatisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS), Universität Graz, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft

Popularizacija znanosti

 • 13. i 14. studenoga 2012. – Otvorena vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Predstavljanje novih članova HAZU, Rijeka i Pula
 • 20. ožujka 2012. – Predstavljanje knjige Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu D. Dekovića, Rijeka.
 • 26. listopada 2012. – Predstavljanje knjige Silvane Vranić Govori sjeverozapadnoga -makrosustava na otoku Pagu, Novalja.
 • 18. svibnja 2012. – Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja Ive Lukežić, Grobnik.
 • 4. listopada 2011. – Predstavljanje zbornika Život, kultura i povijest Kostrene, knjiga 4, Kostrena.
 • 13. ožujka 2012. – Predstavljanje filoloških radova u zborniku Hrvati i Ilirske provincije, Rijeka.
 • 9. siječnja 2012. – Predstavljanje filoloških radova iz Zbornika o 70. rođendanu akademika Josipa Bratulića Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zagreb.

Članstva

 • 2008. – članica Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
 • 1999. – članica Katedre Čakavskoga sabora za Grobnišćinu
 • 2009. – članica Matice hrvatske

Uredništva, organizacijski odbori

 • 2013. – Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, članica uredništva
 • 2010. –2012. – Croatian Studies Review, članica uredništva
 • 19. i 20. prosinca 2012. – Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS); Zagreb; članica Programskoga odbora
 • 16. rujna 2011. – Znanstveni skup povodom 480. obljetnice djelovanja glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje u Rijeci; Rijeka; tajnica Organizacijskoga odbora

Bibliografija

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.